Rēzeknes novada domes sēde (16.06.2016)

Publicēts 13.06.2016

Domes sēdes darba kārtība:

1. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 18. februāra noteikumos Nr.18 “Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”

2. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 19. maija noteikumos Nr.20 “Kārtība, kādā Rēzeknes novada pašvaldībā notiek neapbūvēta pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala iznomāšana”

3. Par dzīvojamās mājas “Jaunā māja 1”, Dricānos, Dricānu pagastā, pārvaldīšanas uzdevuma uzdošanu

4. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatās

5. Par piekrišanu zemes iegūšanai I. B. īpašumā Ozolaines pagastā

6. Par dzīvokļa īpašuma () Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai A. Č.

7. Par dzīvokļa īpašuma () Ozolaines pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

8. Par dzīvokļa īpašuma () Vērēmu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

9. Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

10. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Bērzgales pagasta pārvaldē

11. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Čornajas pagasta pārvaldē

12. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Stružānu pagasta pārvaldē

13. Par Tiskādu speciālajai internātpamatskolai piederošā pasažieru autobusa MAN FHR 422, reģistrācijas Nr.HH9699, nodošanu bez atlīdzības Kaunatas pagasta pārvaldei

14. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2016. gadam

15. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. Č. uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu () 1/2 domājamo daļu Kaunatas pagastā

16. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu () sadali Ilzeskalna pagastā

17. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem () platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Ilzeskalna pagastā

18. Par zemes robežu un platības precizēšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem () Stoļerovas pagastā

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Solovjovi” Lūznavas pagastā

20. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Mūžīgais aicinājums-SSS” Ilzeskalna pagastā

21. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu () daļas iznomāšanu ar apbūves tiesībām, zemes nomas līguma noslēgšanu ar E. K. Lūznavas pagastā

22. Par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas Silmalas pagastā, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no V. K.

23. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar V. K. Pušas pagastā

24. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar A. G. Stružānu pagastā

25. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar K. S. Stružānu pagastā

26. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu S. D. Stružānu pagastā

27. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu N. K. Stružānu pagastā

28. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu R. L. Stružānu pagastā

29. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar O. D. Feimaņu pagastā

30. Par atteikumu apmainīt īrēto dzīvojamo telpu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu R. O. Stružānu pagastā

31. Par atteikumu apmainīt īrēto dzīvojamo telpu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu V. P. Stružānu pagastā

32. Par atteikumu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I. R. Audriņu pagastā

33. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu

34. Par atteikumu izīrēt sociālo dzīvokli O. S. Audriņu pagastā

35. Par naudas līdzekļu iedalīšanu Vērēmu pagasta pārvaldei 0,4 Kv gaisa līniju vadu rekonstrukcijai

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0