Rēzeknes novada domes sēde (16.11.2017.)

Publicēts 14.11.2017

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 16.novembra saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” izdošanu

2. Par Kārtības par informācijas ievietošanu, aktualizēšanu un uzturēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā apstiprināšanu

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma un sastāva apstiprināšanu

4. Par deputāta Edgara Nizina ievēlēšanu Rēzeknes novada domes pastāvīgajās komitejās

5. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības Ceļu fonda padomes izveidošanu”

6. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā

7. Par izglītības iestāžu tīkla izvērtēšanas komisijas izveidi

8. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Čornajas pagastā

9. Par atzinības izteikšanu Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienā

10. Par maksas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagastā

11. Par būvju izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes bilances

12. Par bezcerīgā parāda norakstīšanu A. D. Silmalas pagastā

13. Par bezcerīgo parādu norakstīšanu SIA “Villa R” un SIA “Solle” Gaigalavas pagastā

14. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 003 0153 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Rikavas pagastā

15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0189 piekritību pašvaldībai Gaigalavas pagastā

16. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 002 0042, 7860 006 0220, 7860 006 0224 piekritību pašvaldībai Kantinieku pagastā

17. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0426 piekritību pašvaldībai Kaunatas pagastā

18. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 002 0300, 7868 002 0429 piekritību pašvaldībai Lūznavas pagastā

19. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 007 0304 piekritību pašvaldībai Maltas pagastā

20. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 008 0108, 7872 008 0373 piekritību pašvaldībai Mākoņkalna pagastā

21. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 013 0103 piekritību pašvaldībai Silmalas pagastā

22. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7858 006 0482 Ilzeskalna pagastā

23. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0517 sadali Mākoņkalna pagastā

24. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 005 0088 sadali Silmalas pagastā

25. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību sadali un robežu precizēšanu Stoļerovas pagastā

26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” un “Nosaukums” Griškānu pagastā

27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” Ilzeskalna pagastā

28. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” Lūznavas pagastā”

29. Par atteikumu izsniegt SIA “GLANS” atļauju otrās kategorijas šautuves stenda darbībai Čornajas pagastā

30. Par grozījumiem 2015.gada 17.decembra līgumā Nr.8.18/1015 par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Vanags” Dricānu pagastā

31. Par grozījumiem 2015.gada 17.decembra līgumā Nr.8.18/1045 par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Vanags” Gaigalavas pagastā

32. Par 2007.gada 17.oktobra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.89 grozījumiem un līguma darbības termiņa pagarināšanu ar J. T. Dricānu pagastā

33. Par 2007.gada 3.oktobra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.37 grozījumiem un darbības termiņa pagarināšanu ar Z. A. Ozolmuižas pagastā

34. Par 2014.gada 24.februāra zemes nomas līguma Nr.6.2/24 izbeigšanu ar SIA “M Systems” Čornajas pagastā

35. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

36. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

37. Par atbalstu Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrības “Sidrabrasa” projektam “Aprīkojuma iegāde un skatuves aizkaru nomaiņa Kaunatas tautas namā”

38. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana”

39. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J.

40. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam J. P.

41. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam V. B.

42. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J. M.

43. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai J.S.

44. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Audriņu pagastā

45. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Bērzgales pagastā

46. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Dricānu pagastā

47. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Feimaņu pagastā

48. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Gaigalavas pagastā

49. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Ilzeskalna pagastā

50. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Lendžu pagastā

51. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Nagļu pagastā

52. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Ozolmuižas pagastā

53. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Rikavas pagastā

54. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Sakstagala pagastā

55. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Vērēmu pagastā

56. Par siltumapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Čornajas pagastā

57. Par siltumapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Lendžu pagastā

58. Par siltumapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Stružānu pagastā

Protokols_2017_11_16_Nr_27_
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0