Rēzeknes novada domes sēde (17.05.2018.)

Publicēts 14.05.2018

Domes sēdes darba kārtība

1. Par Vladimira Špeļa atbrīvošanu no Lūznavas pagasta pārvaldes vadītāja amata

2. Par valsts īpašuma objekta – valsts vietējais autoceļš V576 Pievedceļš Sakstagala stacijai – Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

3. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas Nr.173, Nr.29, Nr.30, Nr.31, Nr.32, Nr.33 un Nr.34, kas atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.7892 003 0064 Stoļerovas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

4. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

5. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Ozolaines pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

6. Par nekustamā īpašuma (adrese), Rikavā, Rikavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

7. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Rikavā, Rikavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

8. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Silmalas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

9. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Čornajas pagastā nodošanu atsavināšanai R. A.

10. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Stoļerovas pagastā nodošanu atsavināšanai A. S.

11. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Čornajā, Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai A. N.

12. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2016. gada 18. augusta lēmuma “Par izglītojamo ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” pielikumā Nr.1 “Pirmsskolas bērnu ēdināšanas vidējās izmaksas (vienā dienā) Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs”

13. Par bezcerīgā debitora parāda norakstīšanu Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagastā

14. Par samaksas samazināšanu A. M. par īpašumā piešķirto zemi Ilzeskalna pagastā

15. Par samaksas samazināšanu H. K. par īpašumā piešķirto zemi Silmalas pagastā

16. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra (protokols Nr.18, 27.§) lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.7 Griškānu pagastā

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” Dricānu pagastā

18. Par 2013.gada 27.decembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.129 grozījumiem ar A. T. Mākoņkalna pagastā

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu īpašumam “Ismeru vecticībnieku draudze” Lūznavas pagastā

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

21. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

22. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

23. Par vienošanās par grozījumiem 2017. gada 24. maija sadarbības līgumā ar SIA “VLAKON” noslēgšanu

24. Par aizņēmuma ņemšanu projektam “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados”

25. Par aizņēmuma ņemšanu būvniecībai „Sporta laukuma izbūves 1.kārtas būvprojekta realizācija” Kaunatas pagastā

26. Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības noteiktā prioritārā investīciju projekta “Ēkas Brīvības ielā 6, Maltā, vienkāršotās atjaunošana” īstenošanai

27. Par naudas līdzekļu piešķiršanu no neparedzētiem gadījumiem elektroapgādes objektu pārvietošanas/pārbūves pakalpojumiem

28. Par apmaksāta ikgadējā atvaļinājuma un neizmantotā papildatvaļinājuma piešķiršanu Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam

29. Par darbības – izvietot atkritumu reģenerācijas iekārtu SIA “Ellikss Holding” īpašumā ar nosacījumiem – atļaujas apturēšanu

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0