Rēzeknes novada domes sēde (17.08.2017.)

Publicēts 15.08.2017

Darba kārtība:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 17. augusta noteikumu Nr.27 “Kārtība, kādā notiek nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana, uzskaite, administrēšana un parāda piedziņa Rēzeknes novada pašvaldībā” apstiprināšanu

2. Par grozījumu nekustamā īpašuma “Jaunupju” daļas iegūšanai pašvaldības īpašumā Atlīdzības noteikšanas komisijas sastāvā

3. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 8, Lūznavā, Lūznavas pagastā, telpu nomu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai izsoli

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Muzejs” ar kadastra numuru 7880 004 0312 izsoles atzīšanu par nenotikušu un pārdošanu atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

5. Par nekustamā īpašuma „Tautas nams” ar kadastra Nr.7880 004 0314 izsoles rezultātu apstiprināšanu

6. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Ilzeskalna pagastā, nodošanu atsavināšanai J. Č.

7. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Kantinieku pagastā, nodošanu atsavināšanai N.K.

8. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Sakstagala pagastā, nodošanu atsavināšanai I. K.

9. Par dzīvokļa īpašuma „Krasta iela 2-24”, Čornajas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

10. Par samaksas samazināšanu V. G. par īpašumā piešķirto zemi Sakstagala pagastā

11. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0316 sadali Kaunatas pagastā

12. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0105 sadali Mākoņkalna pagastā

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” Rikavas pagastā

14. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016.gada 7.aprīļa lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu O. K. nekustamajam īpašumam “Nosaukums” Sakstagala pagastā”

15. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu

16. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu D. B. Stružānu pagastā

17. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu A. K. Stružānu pagastā

18. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu I. M. Stružānu pagastā

19. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu I. S. Stružānu pagastā

20. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu V. S. Stružānu pagastā

21. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu

22. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības reģistra

23. Par aizņēmuma ņemšanu Nautrēnu pagasta PII “Vālodzīte” (6876 006 010 006) siltināšanas darbiem

24. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015. gada 19. novembra lēmumā “Par atbalstu pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta””

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0