Rēzeknes novada domes sēde (19.04.2018.)

Publicēts 16.04.2018

Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtība  

1. Par pašvaldības SIA “Strūžānu siltums” atskaiti par 2017. gadu

2. Par pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums” atskaiti par 2017. gadu

3. Par ziņojuma “Par novada pagastu pārvalžu administratīvās struktūras darbības efektivitātes izvērtēšanu” apstiprināšanu

4. Par grozījumiem 2014. gada 4. septembra Rēzeknes novada pašvaldības noteikumos Nr.13 “Kārtība, kādā Rēzeknes novada vidusskolās tiek organizēta “B” kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī autovadītāja apliecības iegūšana”

5. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības “Kārtībā, kādā notiek aktīvās atpūtas inventāra izsniegšana tā lietotājiem Rēzeknes novada teritorijā”

6. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību Silmalas pagastā, ar kadastra apzīmējumiem 7888 004 0291, 7888 004 0292, nomas tiesību izsoli

7. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Muzejs”, Pušas pagastā, ar kadastra Nr.7880 004 0312, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu izsoli

8. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Laucenes 3”, Ozolaines pagastā, ar kadastra Nr.7876 001 2559, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu izsoli

9. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunaudzes 1”, Ilzeskalna pagastā, ar kadastra Nr.7858 002 0126, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu izsoli

10. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Nosaukums” Lūznavas pagastā, ar kadastra Nr.(numurs), izsoles rezultātu apstiprināšanu

11. Par nekustamā īpašuma “Rozentova” daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām labprātīgi un atlīdzības noteikšanas komisijas izveidošanu

12. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Ratniekos, Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai I. R.

13. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Greiškānos, Griškānu pagastā, nodošanu atsavināšanai V. V.

14. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, nodošanu atsavināšanai A. M.

15. Par dzīvokļa īpašumu (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, nodošanu atsavināšanai B. M.

16. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Ratniekos, Čornajas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

17. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

18. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

19. Par dzīvokļu īpašumos nesadalīto zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības no Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes bilances uz Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama un Tiskādu speciālās internātpamatskolas bilanci

20. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagastā

21. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018. gadam

22. Par Sološnieku ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018. gadam

23. Par Umaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018. gadam

24. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009. gada 29. decembra lēmuma “Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.24 Strūžānu pagastā

25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0169 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Bērzgales pagastā

26. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0624 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu un zemes lietošanas mērķa maiņu Lūznavas pagastā

27. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7874 002 0116 sadali Nagļu pagastā

28. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 001 0072 sadali Stružānu pagastā

29. Par 2009. gada 24. februāra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.(numurs)7 grozījumiem ar J.A. Kantinieku pagastā

30. Par 2009. gada 30. jūnija zemes nomas līguma Nr.9 darbības termiņa izbeigšanu ar S. D. Griškānu pagastā

31. Par 2014. gada 17. marta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.24 izbeigšanu ar I. K. Kaunatas pagastā

32. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

33. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

34. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības reģistra

35. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” realizācijai

36. Par biedrības “Ezerrieksts 2012” projekta “Sabiedrības kopdarbības centra izveide Kaunatā” atbalstu

37. Par projekta “Inovatīvi risinājumi” pieteikuma apstiprināšanu

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0