Rēzeknes novada domes sēde (19.05.2016.)

Publicēts 16.05.2016

Darba kārtība

1. Par SIA “ALAAS” atskaiti par 2015.gadu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 19.maija noteikumu Nr.20 “Kārtība, kādā Rēzeknes novada pašvaldībā notiek neapbūvētu pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšana” apstiprināšanu

3. Par deputātes Natālijas Stafeckas ievēlēšanu Rēzeknes novada domes pastāvīgajās komitejās

4. Par dzīvokļa īpašuma “ ”-(..), Greiškānos, Griškānu pagastā, ierakstīšanu zemesgrāmatā

5. Par zemes nomas līgumu pārjaunošanu Nagļu pagastā

6. Par 2007.gada 29.novembra zemes nomas līguma Nr.18a izbeigšanu ar J. L. Bērzgales pagastā

7. Par 2007.gada 10.oktobra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.081 izbeigšanu ar L. K. Ozolaines pagastā

8. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0094 daļas iznomāšanu īslaicīgas lietošanas būves izvietošanai, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V. Š. Lūznavas pagastā

9. Par grozījumiem Rēzeknes rajona Ozolaines pagasta padomes 2009.gada 21.janvāra lēmumā “Par zemes lietošanas izbeigšanu”

10. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 005 0519 piekritību pašvaldībai Stoļerovas pagastā

11. Par V. Z.-N. mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Silmalas pagastā

12. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015.gada 18.jūnija lēmumā “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu I. S. nekustamajam īpašumam “..” Kaunatas pagastā”

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu M. V. nekustamajam īpašumam “..” Silmalas pagastā

14. Par A. B. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu

15. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

16. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar T. K. Lūznavas pagastā

17. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar A. P. Stružānu pagastā

18. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar R. A. Audriņu pagastā

19. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar O.S. Audriņu pagastā

20. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I. Ļ. Silmalas pagastā

21. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu

22. Par atbalsta nodrošināšanu projektu iesniegšanas dalībai biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā atklātā konkursa 1.kārtā Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam

23. Par apmaksātā ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam

Protokols

Pieņemtie lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0