Rēzeknes novada domes sēde (19.09.2019.)

Publicēts 20.09.2019

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 19. septembra saistošo noteikumu Nr.43 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” izdošanu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 19. septembra saistošo noteikumu Nr.44 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 19. septembra saistošo noteikumu Nr.45 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā”” izdošanu

4. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018. gada 25. janvāra lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu”

5. Par Rēzeknes novada pašvaldības konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” vērtēšanas komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu

6. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2017. gada 20. jūlija lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas izveidošanu”

7. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2017. gada 20. jūlija lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības Komunālo jautājumu komisijas izveidošanu”

8. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0159 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli

9. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas “Laguna P” ar kadastra apzīmējumu 7846 009 0097 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli

10. Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 007 0035 Kaunatas pagastā nomas tiesību izsoli

11. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0048 daļas Ozolaines pagastā nomas tiesību izsoli

12. Par neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 012 0320, 7888 012 0315 un 7888 010 0172 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

13. Par neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 010 0173, 7888 002 0232 un 7888 010 0232 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

14. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 14, Kaunatā, Kaunatas pagastā, telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

15. Par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatā, Kaunatas pagastā, telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

16. Par nekustamā īpašuma “Pagasta ēka” Gornicā, Silmalas pagastā, telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

17. Par nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas” Silmalas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0221 001 telpu nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu

18. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Lūznavas pagastā

19. Par nekustamā īpašuma „Barīši” Čornajas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 22, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas cenas apstiprināšanu

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas cenas apstiprināšanu

22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas cenas apstiprināšanu

23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) ”Strautiņos”, Dricānos, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai L.V.

24. Par nekustamā īpašuma „Jaunkraujas” Gaigalavas pagastā nodošanu atsavināšanai A.M.

25. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Robežu ielā 14, Pleikšņos, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai T. B.

26. Par nekustamā īpašuma “Daina 211” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai T. K.

27. Par nekustamā īpašuma “Melnās Aviešas” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai D. Č. un L.J.

28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai O.V.

29. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai I. Š.

30. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai J. O.

31. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai A. M.

32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai S. B.

33. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai A. G.

34. Par nekustamā īpašuma “Arsenijs” Stoļerovas pagastā nodošanu atsavināšanai V.D.

35. Par piekrišanu zemes iegūšanai S. A. īpašumā Kaunatas pagastā

36. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Maltas pagastu apvienības bilances

37. Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada speciālās pamatskolas darbiniekiem programmas realizācijas vietā Maltā

38. Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu namā

39. Par Bižas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam

40. Par samaksas samazināšanu V. V. par īpašumā piešķirto zemi Audriņu pagastā

41. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0328 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Silmalas pagastā

42. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2010.gada 16.septembra lēmumā “Par grozījumiem “Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikumā Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmumam (protokols Nr.18, 27.§) sarakstā Nr.7 Griškānu pagastā”

43. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 004 0248, 7846 004 0458 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Čornajas pagastā

44. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7856 006 0065, 7856 007 0028 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Griškānu pagastā

45. Par neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 006 0061, 7860 006 0377, 7860 006 0335 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Kantinieku pagastā

46. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0124 sadali Kantinieku pagastā

47. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 007 0327, 7846 007 0332, 7846 007 0182 apvienošanu Čornajas pagastā

48. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Pāvelovi” Audriņu pagastā

49. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Ceļdīķi”, “Liepusala 1”, “Liepusala” Griškānu pagastā

50. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Stari”, “Nemņasevi” Feimaņu pagastā

51. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Brāļi” Lūznavas pagastā

52. Par 2014. gada 12. jūnija zemes nomas līguma Nr.6.2/12-2014 darbības termiņu pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā

53. Par 2008. gada 1. decembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.54 izbeigšanu ar V. Č. Sakstagala pagastā

54. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

55. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

56. Par kļūdas labojumu Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2000. gada 21. augusta pirkuma līgumā ar I. L.

57. Par kļūdas labojumu Rēzeknes rajona Maltas pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 1999. gada 5. aprīļa pirkuma līgumā ar V. P.

58. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 2.decembra noteikumos Nr.3 „Par autotransporta izmantošanu Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā un pašvaldības iestādēs”

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0