Rēzeknes novada domes sēde (19.12.2013)

Publicēts 14.12.2013
Darba kārtība:
1.    Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.22 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”” izdošanu
2.    Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.23 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.96 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2013.gadam”” izdošanu
3.    Par Rēzeknes novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu
4.    Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Ētikas komisijas paraugnolikuma apstiprināšanu
5.    Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes nolikumā
6.    Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pamatskolas nolikumā
7.    Par Rēzeknes novada pašvaldības Maltas 1.vidusskolas direktori Mariju Zeltiņu atbrīvošanu
8.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 3.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu” 1.pielikumā
9.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 3.decembra lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta izveidi”
10.    Par Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu
11.    Par vienošanās par sadarbību starp Rēzeknes novada pašvaldību un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Rēzeknes un Viļānu novadu organizāciju darbības termiņu pagarināšanu
12.    Par deleģējuma līguma izbeigšanu ar SIA „Mērniecības Datu Centru”
13.    Par nekustamā īpašuma „Orhidejas” ar kadastra Nr.7876 003 0189 nosacītās cenas noteikšanu
14.    Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Borauha” bez atlīdzības nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagastam atbilstoši kadastrālajām vērtībām
15.    Par kustamās mantas – automašīnas TOYOTA COROLLA izsoles atzīšanu par nenotikušu
16.    Par kustamās mantas – automašīnas TOYOTA COROLLA atkārtotu pārdošanu izsolē ar lejupejošu soli
17.    Par kustamās mantas – automašīnas VW SHARAN HIGHLINE nodošanu bezatlīdzības lietošanā Pušas pagasta pārvaldei
18.    Par ūdens, kanalizācijas un atkritumu izvešanas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Audriņu pagastā
19.    Par cieto sadzīves atkritumu pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Feimaņu pagastā
20.    Par apkures, karstā ūdens un ūdensapgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Kaunatas pagastā
21.    Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu rezervēšanu un sadali privāto ūdeņu īpašniekiem 2014.gadā
22.    Par Černostes ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
23.    Par Labvārža ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
24.    Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
25.    Par Stiebrāja ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
26.    Par Tiskādu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
27.    Par Umaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
28.    Par Viraudas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
29.    Par samaksas samazināšanu Vladimiram Orlovam par īpašumā piešķirto zemi Ozolaines pagastā
30.    Par mantojamās zemes platības precizēšanu Igoram Smirnovam Ozolaines pagastā
31.    Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 005 0068 Lūznavas pagastā
32.    Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0167 Silmalas pagastā
33.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 15.marta lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Kantinieku pagastā” un Rēzeknes novada domes 2012.gada 6.septembra lēmumā „Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Kantinieku  pagastā”
34.    Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2013.gada 21.novembra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Guntai Tauriņai uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7878 004 0131 Ozolmuižas pagastā”
35.    Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0279, 7868 006 0163, 7868 006 0165 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Lūznavas pagastā
36.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 003 0194 piekritību pašvaldībai Ozolaines pagastā
37.    Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7872 010 0120 Mākoņkalna pagastā
38.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 005 0079  sadali Feimaņu pagastā
39.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lidijas Prentniekas nekustamam īpašumam „Pļavas” Gaigalavas pagastā
40.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7842 004 0349 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andreju Višņakovu Audriņu pagastā
41.    Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0449 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Edvīnu Jonikānu Bērzgales pagastā
42.    Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0449 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mārīti Kuzminu Bērzgales pagastā
43.    Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0449 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ņinu Mežajevu Bērzgales pagastā
44.    Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0449 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Sarkanu Bērzgales pagastā
45.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 009 0097 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Baranovsku Čornajas pagastā
46.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 002 0012 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Kalistratu Čehoviču Čornajas pagastā
47.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 009 0097 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Sergeju Pirogovu Čornajas pagastā
48.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0150 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Vēveru Čornajas pagastā
49.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 004 0028 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Dmitriju Gorinu Feimaņu pagastā
50.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 007 0115 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Juri Ciprusu Kaunatas pagastā
51.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0043 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Emericijanu Grišunovu Kaunatas pagastā
52.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 003 0056, 7862 003 0058, 7862 003 0231 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Ēriku Silovu Kaunatas pagastā
53.    Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 005 0068 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Dmitriju Ivanovu Lūznavas pagastā
54.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 003 0099 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Sergeju Borovikovu Mākoņkalna pagastā
55.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0176 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Mihailu Graznovu Mākoņkalna pagastā
56.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 008 0480, 7872 008 0482 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Arkādiju Groševu Mākoņkalna pagastā
57.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  7872 002 0130 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Olgu Gribusti Mākoņkalna pagastā
58.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 008 0205, 7872 008 0206, 7872 008 0207, 7872 008 0208 un 7872 008 0296 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Mariju Jančenko Mākoņkalna pagastā
59.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0074 daļas iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Viktoru Jermakovu Mākoņkalna pagastā
60.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0235 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Andri Kairišu Mākoņkalna pagastā
61.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0313 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Sergeju Kosarevski Mākoņkalna pagastā
62.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar  kadastra apzīmējumiem 7872 008 0090, 7872 008 0091, 7872 008 0092, 7872 008 0227, 7872 008 0228, 7872 008 0229 un 7872 007 0095 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Anatoliju Kuznecovu Mākoņkalna pagastā
63.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0204 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Larisu Labanovu Mākoņkalna pagastā
64.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 003 0098, 7872 007 0100, 7872 007 0136 , 7872 008 0425, 7872 009 0049 un 7872 009 0209 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Juri Mikeli Mākoņkalna pagastā
65.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 010 0241 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Andri Rukmanu Mākoņkalna pagastā
66.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0226 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Ināru Smirnovu Mākoņkalna pagastā
67.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 009 0040 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Aleksandru Tukišu Mākoņkalna pagastā
68.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 2072 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Voldemāru Pranču Maltas pagastā
69.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 005 0197 iznomāšanu, nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Jurkānu Nautrēnu pagastā
70.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0206 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Ružu Sakstagala pagastā
71.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0208 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Ružu Sakstagala pagastā
72.    Par pašvaldībai piekrītošas apbūvētas zemes vienības kadastra apzīmējums 7888 005 0088 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Maksimovu Silmalas pagastā
73.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0244, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ināru Maslobojevu Silmalas pagastā
74.    Par pašvaldībai piekrītošas apbūvētas zemes vienības kadastra apzīmējums 7888 006 0043 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Larisu Medvedevu Silmalas pagastā
75.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 006 0031 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Dmitriju Rakovu Silmalas pagastā
76.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 012 0276, 7888 012 0244, 7888 012 0345 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Janu Žuku Silmalas pagastā
77.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 006 0050, 7888 012 0058, 7888 012 0046 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jefimu Zvonkovu Silmalas pagastā
78.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0335 daļas iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Petrovu Vērēmu pagastā
79.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0341 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Svetlanu Semjonovu Vērēmu pagastā
80.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 004 0335 un 7896 004 0353 daļu iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Vilciņu Vērēmu pagastā
81.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0132 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Volku Gaigalavas pagastā
82.    Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7852 003 0342 un 7852 007 0064 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Dmitriju Gorinu Feimaņu pagastā
83.    Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 004 0347, 7888 004 0348, 7888 004 0349 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nadeždu Borščevu Silmalas pagastā
84.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 006 0018 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vasiliju Kuzņecovu Silmalas pagastā
85.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0098,iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Seņkovu Silmalas pagastā
86.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  7888 007 0208 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valēriju Verjovkinu Silmalas pagastā
87.    Par rezerves zemes fonda vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 012 0213, 7888 012 0327, 7888 012 0034 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Janu Žuku Silmalas pagastā
88.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 004 0109  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andri Višu Stoļerovas pagastā
89.    Par 2008.gada 17.decembra zemes nomas līguma pagarināšanu ar Jevdokiju Katkovsku Čornajas pagastā
90.    Par 2012.gada 13.septembra zemes nomas līguma Nr.6-1/19 pagarināšanu ar                            Ilonu Razgali Nautrēnu pagastā
91.    Par 2009.gada 1.janvāra zemes nomas līguma Nr.27 grozīšanu ar Olgu Filatovu Silmalas pagastā
92.    Par grozījumiem 2012.gada 2.aprīļa zemes nomas līgumā Nr.8 ar Mihailu Orlovu Sakstagala pagastā
93.    Par grozījumiem 2009.gada 3.aprīļa zemes nomas līgumā Nr.78 ar Ustiniju Vasiļkovu Sakstagala pagastā
94.    Par grozījumiem 2009.gada 23.marta zemes nomas līgumā Nr.76 ar Mihailu Voitoviču Sakstagala pagastā
95.    Par 2009.gada 20.maija zemes nomas līguma laušanu ar Andreju Belovu Čornajas pagastā
96.    Par 2009.gada 20.maija zemes nomas līguma laušanu ar Vitāliju Rimšu Čornajas pagastā
97.    Par 2012.gada 1.jūnija zemes nomas līguma Nr.8-7.1/868 laušanu ar Veroniku Bikovsku Gaigalavas pagastā
98.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 17.oktobra lēmumā „Par 2012.gada 2.janvāra zemes nomas līguma Nr.8-7.1/85 laušanu ar Zinaidu Matisoni Griškānu pagastā”
99.    Par 2009.gada 21.jūnija zemes nomas līguma Nr.24 laušanu ar Ilonu Šļuburi Mākoņkalna pagastā
100.    Par 2013.gada 15.aprīļa zemes nomas līguma Nr.9 laušanu ar Dimitriju Železkinu Silmalas pagastā
101.    Par 2007.gada 18.septembra zemes nomas līguma Nr.33  laušanu ar Tatiana Koroleva Vērēmu  pagastā
102.    Par 2007.gada 18.jūnija zemes nomas līguma Nr.2  laušanu ar Staņislavu Molotkovu Vērēmu  pagastā
103.    Par  2012.gada 28.maijā  noslēgtā Zemes nomas līguma izbeigšanu ar Nikolaju Kurašovu uz zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7860 001 0007 Kantinieku pagastā
104.    Par 2012.gada 28.maijā noslēgtā Zemes nomas līguma izbeigšanu ar Valdi Teilānu Kantinieku pagastā
105.    Par Rēzeknes novada domes 2013.gada 18.jūlija lēmuma „Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0272 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Marketeks” Silmalas pagastā” atcelšanu
106.    Par Rēzeknes novada domes 2013.gada 18.jūlija lēmuma „ Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 003 0194, 7888 006 0042, 7888 011 0037, 7888 013 0091 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Marketeks” Silmalas pagastā” atcelšanu
107.    Par Rēzeknes novada domes 2013.gada 21.novembra lēmuma „Par 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līguma Nr.87 grozīšanu ar Juri Babrovu Kantinieku pagastā” atcelšanu
108.    Par Rēzeknes novada domes 2012.gada 2.augusta lēmuma „Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0208 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Alekseju Ksendzovu Silmalas pagastā” atcelšanu
109.    Par Andra Smana nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
110.    Par Sergeja Šilova nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
111.    Par Ludmilas Savinas nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
112.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Imanta Lapas
113.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Svetlanas Belkinas
114.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Grinfelds”
115.    Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Ilonai Rubulei Čornajas pagastā
116.    Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Antoņinai Ruņģei Maltas pagastā
117.    Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Vijai Stolerei Strūžānu pagastā
118.    Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zinaidai Matisonei Strūžānu pagastā
119.    Par dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu dzīvojamo telpu Elitai Valeniekai Silmalas pagastā
120.    Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Vladimiram Kozlovam Strūžānu pagastā
121.    Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Aleksandram Hodovcevam Strūžānu pagastā
122.    Par atteikumu sociālā dzīvokļa izīrēšanai Jeļenai Boļšakovai Strūžānu pagastā
123.    Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
124.    Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0