Rēzeknes novada domes sēde (2.06.2016.)

Publicēts 30.05.2016

Darba kārtība:
1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 2. jūnija saistošo noteikumu Nr.70 “Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.65 “Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2016. gadam”” izdošanu.
2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
3. Par dzīvojamās mājas “Strautiņi”, Dricānos, Dricānu pagastā, pārvaldīšanas uzdevuma uzdošanu.
4. Par nekustamā īpašuma “..” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai A. S.
5. Par dzīvokļa īpašuma (..), Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas noteikšanu.
6. Par kustamas mantas – pasažieru autobusa SETRA S309HD – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Stružānu pagastā.
7. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai J. B. īpašumā Griškānu pagastā.
8. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA “Vējezers” Baļinovas ezerā.
9. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2016. gadam.
10. Par Sedzera ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2016. gadam.
11. Par Tiskādu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2016. gadam.
12. Par M. S. mantojamās zemes grafiskā pielikuma precizēšanu Lūznavas pagastā.
13. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7886 006 0370 Sakstagala pagastā.
14. Par V. B. mantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) sadali Gaigalavas pagastā.
15. Par Z. S. mantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) sadali Silmalas pagastā.
16. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) sadali Ozolmuižas pagastā.
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “..” Gaigalavas pagastā.
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu A. Z. nekustamajam īpašumam “..” Ozolaines pagastā.
19. Par 2015. gada 17. decembra līguma Nr.8.18/1015 grozījumiem ar mednieku biedrību “Vanags” par medību platību izmantošanu Dricānu, Gaigalavas un Stružānu pagastā.
20. Par 2007. gada 7. februāra zemes nomas līguma Nr.68 nomas tiesību izbeigšanu ar T. B. Dricānu pagastā.
21. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
22. Par būvju (ēku) statusa noteikšanu būvju (ēku) īpašumā (..), Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, kad. Nr. (..).
23. Par ēku (būvju) statusa noteikšanu ēku (būvju) īpašumā “..”, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, kad. Nr. (..).
24. Par būves (ēkas) statusa noteikšanu īpašumā “..”, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, zemesgabala kad. Nr. (..).
25. Par ēkas (būves) statusa noteikšanu īpašumā “..”, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, zemesgabala kad. Nr. (..) ar zemes vienībām ar kad. Nr. (..) un kad. Nr. (..).
26. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu K. K. Stružānu pagastā.
27. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu L. G. Stružānu pagastā.
28. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu U. M. Stružānu pagastā.
29. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu V. S. Stružānu pagastā.
30. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu

Sēdes protokols
Sēdes lēmumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0