Rēzeknes novada domes sēde (20.02.2020.)

Publicēts 25.02.2020

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Dokumentu aprites kārtībā

2. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.10 „Par prasībām, pieņemot darbā jaunos darbiniekus Rēzeknes novada pašvaldībā”

3. Par kapu nosaukumu un adresācijas ciemu nosaukumu precizēšanu Rēzeknes novadā

4. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 003 0279, 7846 003 0281 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli

5. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0360 Griškānu pagastā nomas tiesību izsoli

6. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0249 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsoli

7. Par neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 011 0057, 7888 010 0131, 7888 002 0157, 7888 007 0299 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

8. Par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 20, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas līguma pārjaunošanu

9. Par nomas maksas samazināšanu SIA “Alterra Plus”

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nagļu skola” Nagļu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sīļi 1” Ozolmuižas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

12. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

13. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Mediķu ielā 9, Veczosnā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

14. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

15. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Skolas ielā 38, Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

16. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Ezera ielā 30, Vecružinā, Silmalas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

17. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Miera ielā 1, Strūžānos, Stružānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

18. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Miera ielā 1, Strūžānos, Stružānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Parka ielā 3, Strūžānos, Stružānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

20. Par nekustamā īpašuma Liepu ielā 7, Veczosnā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

21. Par nekustamā īpašuma Fr.Trasūna ielā 15, Maltas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

22. Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 79c, Maltas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

23. Par nekustamā īpašuma „Uzvara 108” Ozolaines pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

24. Par nekustamā īpašuma „Laukupe” Silmalas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

25. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 8 k-1, Maltā, Maltas pagastā, atsavināšanas izbeigšanu

26. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Kaunatas pagasta pārvalde”

27. Par samaksas apstiprināšanu par sniegtajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem Rēzeknes novada veco ļaužu pansionātā un filiālē “Pilcene”

28. Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadā

29. Par bezcerīgā debitora parāda norakstīšanu Ozolmuižas pagastā

30. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam

31. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2020.gadam

32. Par Sološnieku ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2020.gadam

33. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7878 003 0581 Ozolmuižas pagastā

34. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0187 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Čornajas pagastā

35. Par neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0253 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Lūznavas pagastā

36. Par neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7878 003 0166 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Ozolmuižas pagastā

37. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 002 3001 sadali Feimaņu pagastā

38. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0374 sadali Griškānu pagastā

39. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0419 sadali Griškānu pagastā

40. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 004 0078 sadali Ozolaines pagastā

41. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0538 sadali Sakstagala pagastā

42. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0018 sadali Silmalas pagastā

43. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Purvīši” Kaunatas pagastā

44. Par 2011.gada 15.novembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21 izbeigšanu ar A.V. Sakstagala pagastā

45. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „NewFuels” RSEZ SIA

46. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „IRBIS Technology” RSEZ SIA

47. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu RSEZ SIA „Rēzeknes dzirnavnieks”

48. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „VEREMS” RSEZ SIA

49. Par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu ar Ļ.M. Strūžānu pagastā

50. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

51. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

52. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības reģistra

53. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās kārtas palīdzības reģistra

54. Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projekta Nr.19-01-A00702-000067 “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 5.kārta” īstenošanai

55. Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta Nr.9.3.1.1/19/I/047 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā” īstenošanai

56. Par nekustamā īpašuma “Bāka” ar kadastra numuru 7854 001 0087 un nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 001 0011 daļas Gaigalavas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0