Rēzeknes novada domes sēde (20.03.2014)

Publicēts 19.03.2014

Darba kārtība:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr.25 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem”” izdošanu
2. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”
3. Par Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārvaldīšanu
4. Par grozījumiem Rēznas pamatskolas nolikumā
5. Par grozījumiem Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesas nolikumā un par Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, locekļu un sekretāru amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu
6. Par vienošanās par grozījumiem Deleģējuma līgumā par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ģeotelpiskie risinājumi” slēgšanu
7. Par nekustamā īpašuma – telpu – nomas piedāvājumu atlases kārtības pārtraukšanu
8. Par cirsmas Rēzeknes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.7854 004 0077 atsavināšanu Gaigalavas pagastā, izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu
9. Par atteikšanos no pašvaldības nekustamā īpašuma „Lejinas”, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads un zaudējumu atlīdzināšanu pašvaldībai
10. Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Pēterim Trulim Mākoņkalna pagastā
11. Par nekustamā īpašuma Liepu iela 7, Veczosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads atsavināšanas procedūras izbeigšanu
12. Par Ismeru – Žogotu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
13. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
14. Par Šķeņevas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu
15. Par Sološnieku ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
16. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam
17. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 006 0386 Ilzeskalna pagastā
18. Par mantojamās zemes platības un robežu precizēšanu Pēterim Beitānam Pušas pagastā
19. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Silmalas pagastā
20. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Strūžānu pagastā
21. Par grozījumiem Rēzeknes rajona Nagļu pagasta padomes 2007.gada 7.novembra lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Arvīdam Orenīts”
22. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1034 piekritību pašvaldībai Ozolaines pagastā
23. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7880 004 0330 un 7880 004 0360 statusa noteikšanu Pušas pagastā
24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0181 sadali Čornajas pagastā
25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7860 002 0125 sadali Kantinieku pagastā
26. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 6.februāra lēmumā “Par nekustamā īpašuma “Marina” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 006 0106 un 7870 006 0025 apvienošanu Maltas pagastā”
27. Par Kameņecas dzirnavu HES ūdens objekta Rušonas ezers ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu saskaņošanu
28. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas pārreģistrāciju smilts – grants karjeram „Sokorņi”
29. Par smilts – grants un smilts atradnes „Lipuški” izstrādes atļaujas izsniegšanu Vladislavam Tukišam Rēzeknes novada Ozolaines pagastā
30. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „Gerbach” RSEZ SIA
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „RIGAMET” RSEZ SIA
32. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Feodora Calpanova
33. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Valda Bambala
34. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Ļudmilas Sļadzevskas
35. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Merteks”
36. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Sabīnei Gailumei Nautrēnu pagastā
37. Par dzīvojamās telpas īrēšanu Dainai Rantiņai Bērzgales pagastā
38. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Kasparam Šķesteram Ilzeskalna pagastā
39. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar Sergeju Petrovski Ozolaines pagastā
40. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Veltai Līdumai Strūžānu pagastā
41. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Māri Šablinski Pušas pagastā
42. Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas Sergejam Šepovalovam Bērzgales pagastā
43. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Svetlanai Sergejevai Čornajas pagastā
44. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Irinai Hodovcevai Strūžānu pagastā
45. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Jurijam Lobanovam Strūžānu pagastā
46. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, neatliekami sniedzamās palīdzības kārtībā, apstiprināšanu
47. Par grozījumu personu reģistrā, pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (neatliekami sniedzamās palīdzības kārtā)
48. Par papildinājumu personu reģistra, pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
49. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā
50. Par papildinājumu personu reģistra, pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtībā)
51. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
52. Par aizņēmuma ņemšanu EZF projekta „Aktīvās atpūtas centra „Zelta zvīņa” izveide”
53. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”
54. Par atbalsta sniegšanu „Inženieru dienas” pasākumu organizēšanai
55. Par Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, locekļu un sekretāru amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu
56. Par atbalstu biedrības „Griškānu pagasta sieviešu klubs „Smaids”” projektam „Doma, darbība un prāts, LEGO pasaulīte nāc!”
57. Par atbalstu biedrības „Vienota Ģimene” projektam “Zvēri, skrien, krīt un veļas, pasaciņai durvis veras!”
58. Par Rēzeknes novada uzņēmējdarbībā nozīmīgāko rekonstruējamo pašvaldības grants ceļu un ielu noteikšanas kritērijiem
59. Par projekta iesnieguma iesniegšanu KPFI finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0