Rēzeknes novada domes sēde (20.06.2019)

Publicēts 25.06.2019

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

1. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 2. maija saistošo noteikumu Nr.39 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „ Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā”” precizēšanu

2. Par Kārtības amatu savienošanas iesniegumu iesniegšanai, izvērtēšanai un atļauju izsniegšanai apstiprināšanu

3. Par Kārtības, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem un koruptīvām darbībām Rēzeknes novada pašvaldībā un kādā veidā rīkojas dāvanu/kukuļa piedāvāšanas gadījumā apstiprināšanu

4. Par Vadlīniju par parādu atgūšanas kārtību no debitoriem Rēzeknes novada pašvaldībā apstiprināšanu

5. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 15.septembra noteikumos Nr.5 „Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”

6. Par pilnvarojumu organizēt licencēto amatierzveju – makšķerēšanu Rušona ezerā

7. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 6.jūnija lēmumā “Par Rēzeknes dienvidu apvedceļa paredzētās būvniecības akceptu”

8. Par nekustamā īpašuma “Pagasta ēka”, Gornicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli komercdarbībai

9. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0306 daļas Ozolaines pagastā nomas tiesību izsoli

10. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0118 daļas Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

11. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0089 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli

12. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0217 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli

13. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0247 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli

14. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0390 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli

15. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0392 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli

16. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0397 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli

17. Par rezerves zemes fonda zemes vienības “Zalktīši” ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0236 daļas nomas tiesību izsoli Čornajas pagastā

18. Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 004 0153 daļas Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli

19. Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0358 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

20. Par piekrišanu zemes iegūšanai Aleksandra Čerkassa īpašumā Griškānu pagastā

21. Par grozījumiem Bērzgales pagasta padomes 2007.gada 30.janvāra lēmumā “Par pašvaldībai īpašumā esošās zemes nodošanu bez atlīdzības”

22. Par kustamās mantas – piekabes MMZ-771 un piekabes PRT-10 nodošanu atsavināšanai un pārdošanu par brīvu cenu Vērēmu pagastā

23. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 un Nr.7, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7892 001 0024, kas atrodas ,,Nordas” Stoļerovas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

24. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

25. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(), Miera ielā 19, Strūžānos, Stružānu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

26. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(), Miera ielā 19, Strūžānos, Stružānu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

27. Par dzīvokļa īpašuma Nr.() Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai A. N.

28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.() Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai M. D.

29. Par dzīvokļa īpašuma Nr.() Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai K. S.

30. Par dzīvokļa īpašuma Nr.() Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai J. K.

31. Par dzīvokļa īpašuma Nr.() Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai S. B.

32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(), “Liesmas”, Nautrēnu pagastā nodošanu atsavināšanai I. V.

33. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(),“Skolas”, Nautrēnu pagastā nodošanu atsavināšanai S. S.

34. Par nekustamā īpašuma () Ozolmuižas pagastā nodošanu atsavināšanai H. Š.

35. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(), Upes iela 2, Rikava, Rikavas pagastā nodošanu atsavināšanai I. I.

36. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(), Ezeru ielā 6, Sondoros, Vērēmu pagastā nodošanu atsavināšanai E. V.

37. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Čornajas pagasta pārvalde”

38. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Dricānu pagasta pārvalde”

39. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Gaigalavas pagasta pārvalde”

40. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Kantinieku pagasta pārvalde”

41. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Nagļu pagasta pārvalde”

42. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Ozolmuižas pagasta pārvalde”

43. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Rikavas pagasta pārvalde”

44. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Sakstagala pagasta pārvalde”

45. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Stružānu pagasta pārvalde”

46. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Vērēmu pagasta pārvalde”

47. Par atsevišķu Rēzeknes novada domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

48. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7858 006 0450,7858 005 0339, 7858 005 0365 Ilzeskalna pagastā

49. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Krupeņiksādža” Audriņu pagastā

50. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „POPOVU MĀJAS” Audriņu pagastā

51. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kalnu rozes” Čornajas pagastā

52. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Vingust” un “Šalkas 3” Griškānu pagastā

53. Par 2014.gada 24.aprīļa zemes nomas līguma Nr.6.1/14 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

54. Par 2014.gada 30.aprīļa zemes nomas līguma Nr.6.1/16 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

55. Par 2014.gada 30.aprīļa zemes nomas līguma Nr.6.1/17 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

56. Par 2014.gada 6.maija zemes nomas līguma Nr.19 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

57. Par smilts atradnes „Kozeļņiki – 2” izstrādes atļaujas izsniegšanu SIA „CEĻI UN TILTI” Rēzeknes novada Lūznavas pagastā

58. Par 2014.gada 5.jūnija medību tiesību līguma Nr.8-18/1133 grozījumiem un medību tiesību līguma ar mednieku biedrību „Aizdusa” Audriņu pagastā izteikšanu jaunā redakcijā

59. Par 2014.gada 5.jūnija medību tiesību līguma Nr.8-18/1133 grozījumiem un medību tiesību līguma ar mednieku biedrību „Aizdusa” Ozolmuižas pagastā izteikšanu jaunā redakcijā

60. Par 2014.gada 5.jūnija medību tiesību līguma Nr.8-18/1133 grozījumiem un medību tiesību līguma ar mednieku biedrību „Aizdusa” Vērēmu pagastā izteikšanu jaunā redakcijā

61. Par dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu V. D. Maltas pagastā

62. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu V. P. Maltas pagastā

63. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

64. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

65. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA “Parka mājas” Lūznavas pagastā

66. Par nekustamā īpašuma Brāļu Skrindu ielā 2A, Rēzeknē izsoles rezultātu apstiprināšanu

Domes sēdes protokols

Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0