Rēzeknes novada domes sēde (20.07.2017.)

Publicēts 17.07.2017

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” izdošanu
2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr.2 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.81 “Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” izdošanu
3. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra noteikumos Nr.12 “Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā”
4. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības konkursa “Rēzeknes novada uzņēmums” nolikumā
5. Par lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai
6. Par Monvīda Švarca deleģēšanu Attīstības padomes locekļa pienākumu pildīšanai Latgales plānošanas reģionā
7. Par Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvās komisijas izveidošanu
8. Par Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas izveidošanu
9. Par Rēzeknes novada pašvaldības Komunālo jautājumu komisijas izveidošanu
10. Par Rēzeknes novada pašvaldības Politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas izveidošanu
11. Par Rēzeknes novada pašvaldības Ceļu fonda padomes izveidošanu
12. Par Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda padomes izveidošanu
13. Par Marijas Deksnes iecelšanu Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatā
14. Par Kaunatas vidusskolas direktores Skaidrītes Ūzuliņas atbrīvošanu no amata
15. Par Kārtības, kādā tiek noteiktas Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata vienības un algas likmes, apstiprināšanu
16. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā
17. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu Stružānu pagastā
18. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoļu noteikumos
19. Par kustamas mantas – pasažieru autobusa SETRA S309HD pārdošanu atkārtotā rakstiskā izsolē ar zemāko slepeno cenu
20. Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā (adrese), Ratniekos, Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai
21. Par dzīvokļa īpašuma Rāznas ielā (adrese), Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai J. V.
22. Par dzīvokļa īpašuma Rāznas ielā (adrese), , Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai J. M.
23. Par nekustamā īpašuma (nosaukums), Maltā, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai M. B.
24. Par nekustamā īpašuma (nosaukums), Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai I. L.
25. Par nekustamā īpašuma (nosaukums), Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai Z. B.
26. Par nekustamā īpašuma (nosaukums), Ozolmuižas pagastā, nodošanu atsavināšanai V. Č.
27. Par nekustamā īpašuma (nosaukums), Ozolmuižas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu
28. Par nekustamā īpašuma (nosaukums), Vērēmu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu
29. Par piekrišanu dzīvokļa īpašuma iegūšanai L. V. īpašumā Čornajas pagastā
30. Par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifu apstiprināšanu Griškānu pagastā
31. Par samaksas samazināšanu G. Z. par īpašumā piešķirto zemi Ilzeskalna pagastā
32. Par samaksas samazināšanu G. S. par īpašumā piešķirto zemi Ozolaines pagastā
33. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7842 005 0599 Audriņu pagastā
34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam (nosaukums) Bērzgales pagastā
35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam (nosaukums), Kantinieku pagastā
36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam(nosaukums), Lūznavas pagastā
37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem nekustamajiem īpašumiem (nosaukums) un (nosaukums) Nagļu pagastā
38. Par 2009.gada 10.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.94 grozījumiem ar L. Š. Audriņu pagastā
39. Par 2007.gada 23.marta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.051 grozījumiem ar L. B. Ozolaines pagastā
40. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu un pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanu V. M. Stružānu pagastā
41. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I. S. Stružānu pagastā
42. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu
43. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu
44. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu G. R. Rikavas pagastā
45. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu I. G. Stružānu pagastā
46. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
47. Par projekta “Aparatūras iegāde fiziskās slodzes testu un fizisko īpašību funkcionālās diagnostikas veikšanai Rēzeknes novada iedzīvotājiem” pārņemšanu no biedrības “Esi vasals”

Protokols
Lēmumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0