Rēzeknes novada domes sēde (21.02. 2019.)

Publicēts 19.02.2019

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības Adamovas speciālās internātpamatskolas likvidāciju

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu speciālās internātpamatskolas likvidāciju

3. Par Maltas speciālās internātpamatskolas nosaukuma maiņu

4. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 21.jūnija lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu, iekasēšanu un izlietošanu”

5. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” bilances un nodošanu metāllūžņos

6. Par kustamās mantas – vieglās automašīnas AUDI A6 – mutiskās izsoles rezultātu Silmalas pagastā apstiprināšanu

7. Par neapbūvētas rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0186 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

8. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0315 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

9. Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0338 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

10. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0087 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

11. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0153 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

12. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Lendžu pagastā

13. Par nekustamā īpašuma “Gaišais ceļš 89” Ozolmuižas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

14. Par nekustamā īpašuma „Pārslas” Gaigalavas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

15. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai L. U.

16. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai I. Ū.

17. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai R. V.

18. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai E. K.

19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, nodošanu atsavināšanai V. B.

20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, nodošanu atsavināšanai A. B

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, nodošanu atsavināšanai M. S.

22. Par apbūvēto un neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7876 003 0354, 7876 003 0397 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Ozolaines pagastā

23. Par apbūvēto un neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7878 003 0345, 7878 003 0358 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Ozolmuižas pagastā

24. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.novembra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Ilzeskalna pagastā”

25. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0221 Ozolmuižas pagastā

26. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0197 sadali Kaunatas pagastā

27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7856 006 0218 Griškānu pagastā

28. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „VEREMS” RSEZ SIA

29. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „IRBIS Technology” RSEZ SIA

30. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu RSEZ SIA „Rēzeknes dzirnavnieks”

31. Par 2012.gada 3.decembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6-2/39 darbības izbeigšanu ar V.V. Čornajas pagastā

32. Par 2013.gada 19.septembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.59 izbeigšanu ar S. P. Kaunatas pagastā

33. Par 2012.gada 27.decembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.8-7.1/64 darbības izbeigšanu ar F. K. Stoļerovas pagastā

34. Par 2009. gada 29. jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.141 grozījumiem ar A.L. Sakstagala pagastā

35. Par 2013. gada 16. jūlija zemes nomas līguma Nr.153/1981 darbības termiņa pagarināšanu ar z/s “Salmaņi” un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

36. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

37. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4.kārta” īstenošanai

38. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018. gada 5. aprīļa lēmumā “Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.gadam iekļauto Rēzeknes novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības saskaņošanu”

39. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2017. gada 20. jūlija lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības Ceļu fonda padomes izveidošanu”

40. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam.

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0