Rēzeknes novada domes sēde (21.06.2018.)

Publicēts 25.06.2018

Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtība  

1. Par Voldemāra Vabaļa atbrīvošanu no Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja amata

2. Par Daces Stikānes atbrīvošanu no Nagļu pagasta pārvaldes vadītāja amata

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu, iekasēšanu un izlietošanu

4. Par Kārtības, kādā tiek noteiktas Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata vienības un algas likmes, apstiprināšanu

5. Par Gaigalavas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

6. Par Maltas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

7. Par Tiskādu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

8. Par valsts īpašuma objekta – valsts vietējais autoceļš V576 Pievedceļš Sakstagala stacijai – Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

9. Par atļauju ziedojuma saņemšanai Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes kapsētai žoga atjaunošanai

10. Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības investīciju projekta “Maltas pirmsskolas izglītības iestādes Skolas ielā 25 brauktuvju un kājceliņu seguma atjaunošana” īstenošanai

11. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ozolaines pagastā ar kadastra Nr. (numurs) pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

12. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību Silmalas pagastā ar kadastra apzīmējumiem (apzīmējums), (apzīmējums) nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

13. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Muzejs” ar kadastra numuru 7880 004 0312 izsoles atzīšanu par nenotikušu

14. Par kustamās mantas – automašīnas HYUNDAI TRAJET – izsoles atzīšanu par nenotikušu Audriņu pagastā

15. Par kustamās mantas – automašīnas HYUNDAI TRAJET – pārdošanu atkārtotā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli Audriņu pagastā

16. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu Jupatovkas ielā 11D, Griškānu pagastā, ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0787 un Jupatovkas ielā 11V, Griškānu pagastā, ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0836 nodošanu dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez atlīdzības

17. Par dzīvokļu īpašumu Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, ierakstīšanu zemesgrāmatā

18. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Ozolaines pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

19. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Ozolaines pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

20. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Ozolaines pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

21. Par dzīvokļa īpašuma “Nosaukums”, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

22. Par dzīvokļa īpašuma “Nosaukums”, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

23. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Silmalas pagastā nodošanu atsavināšanai I. A.

24. Par nekustamā īpašuma “Rozes” Stoļerovas pagastā atsavināšanas izbeigšanu

25. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.24 Strūžānu pagastā

26. Par grozījumiem Stoļerovas pagasta padomes 2007.gada 2.maija lēmumā „Par zemes lietotāju zemes lietošanas tiesību izbeigšanu atbilstoši likumdošanai

27. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem (apzīmējums) un (apzīmējums) apvienošanu Gaigalavas pagastā

28. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (apzīmējums) sadali Gaigalavas pagastā

29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu

30. Par Meirānu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam

31. Par samaksas samazināšanu V. T. par īpašumā piešķirto zemi Dricānu pagastā

32. Par 2013. gada 18.aprīļa medību tiesību līguma Nr. 8-18/1401 grozījumiem un līguma darbības termiņa pagarināšanu ar mednieku biedrību “Dora” Ilzeskalna pagastā

33. Par 2007.gada 18.septembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.35 izbeigšanu ar M. G. Audriņu pagastā

34. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 008 0206 iznomāšanu ar S.M. Silmalas pagastā

35. Par 2009.gada 1.janvāra Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.44A grozījumiem ar G. T. Silmalas pagastā

36. Par 2009.gada 24.augusta tipveida zemes nomas līguma Nr.41A darbības termiņa izbeigšanu ar Ž. Ā. Griškānu pagastā

37. Par 2009.gada 29.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.9/2009 grozījumiem ar M. D. Pušas pagastā

38. Par 2012.gada 29.oktobra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.8-2/76 izbeigšanu ar A. L. Pušas pagastā

39. Par 2009.gada 15. jūlija Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.104 izbeigšanu ar A. N. Silmalas pagastā

40. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

41. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

42. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu Ē. S. Griškānu pagastā

Domes sēdes protokols

Domes sēdes lēmumi

Dziesmusvetku_dalibnieki_Nr_1

Dziesmusvetku_dalibnieki_Nr_2

Dziesmusvetku_dalibnieki_Nr_3

Dziesmusvetku_dalibnieki_Nr_4

Dziesmusvetku_dalibnieki_Nr_5

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0