Rēzeknes novada domes sēde (21.09.2017.)

Publicēts 19.09.2017

Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtība

1. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr.45 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā”

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 21. septembra noteikumu Nr.30 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā” apstiprināšanu

3. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā

4. Par reprezentācijas izdevumu iegādes, uzskaites un norakstīšanas kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā

5. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra lēmumā “Par atlīdzību domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram, domes deputātiem un komisiju locekļiem”

6. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

7. Par kustamas mantas –pasažieru autobusa SETRA S309HD – izsoles rezultātu apstiprināšanu Strūžānu pagastā

8. Par autobusa SETRA izņemšanu no SIA “Strūžānu siltums” pamatkapitāla

9. Par aizņēmuma ņemšanu siltumtrases un katlu mājas pārbūvei Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām

10. Par apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Adamovas speciālajā internātpamatskolā

11. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Maltas pagasta pārvaldē

12. Par pabalsta piešķiršanu bijušajam (nosaukums) pagasta padomes priekšsēdētājam I. M.

13. Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu “Raivi 3”, kadastra Nr.7858 005 0364, Ilzeskalna pagastā

14. Par piekrišanu zemes iegūšanai biedrības “SEDNA” īpašumā Kaunatas pagastā

15. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Rēzeknes ielā (adrese), Stoļerovā, ar kadastra Nr.(..) nosacītās cenas apstiprināšanu

16. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” ar kadastra Nr. (..) nosacītās cenas noteikšanu

17. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” ar kadastra Nr.(..) nosacītās cenas noteikšanu

18. Par dzīvokļa īpašuma „Nosaukums” Maltas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

19. Par dzīvokļa īpašuma „Nosaukums” Maltas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

20. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Maltas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

21. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Maltas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

22. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” ar kadastra Nr. (..) nosacītās cenas apstiprināšanu

23. Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai S. P. Feimaņu pagastā

24. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” nodošanu atsavināšanai A. A. Griškānu pagastā

25. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” nodošanu atsavināšanai V. L. Griškānu pagastā

26. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Nautrēnu pagastā nodošanu atsavināšanai I. D.

27. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai N. P.

28. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Rikavas pagastā nodošanu atsavināšanai R. I.

29. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Čornajas pagastā atsavināšanas izbeigšanu

30. Par grozījumiem Pušas pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumā „Par lauku apvidus zemes piekritību Pušas pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai”

31. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.jūlija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Silmalas pagastā”

32. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0047 sadali Kaunatas pagastā

33. Par piekrišanu zemes vienības daļas iznomāšanai trešajai personai

34. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2011. gada 18. augusta lēmumu ,,Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 001 0374, 7868 001 0382 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar O. P. Lūznavas pagastā”

35. Par 2007. gada 29. oktobra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.95 izbeigšanu ar L. F. Ozolaines pagastā

36. Par 2009. gada 11. februāra lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.03-2009 izbeigšanu ar G. U. Čornajas pagastā

37. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “DRAUGS 1” Mākoņkalna pagastā

38. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

39. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

40. Par Projekta “CRISCO: Crossroad of the Regions-fostering involvement of all citizens in local life to improve social cohesion” pieteikuma apstiprināšanu

41. Par projekta “Promotion of creative economy in cross border region” (“Radošās ekonomikas veicināšana pārrobežu reģionā”) pieteikuma apstiprināšanu

42. Par projekta “Development of cross border region tourist route “Following the engineering ideas” (Pierobežu reģiona tūrisma maršruta “Sekojot tehniskām idejām” izveide) pieteikuma apstiprināšanu

43. Par projekta “Craftmanship without Borders” (Amatniecība bez robežām) pieteikuma apstiprināšanu

44. Par projekta “Managing the anthropogenic load-reducing tourism infrastructure in cross border nature territories” (Antropogēno zonu infrastruktūru pārvaldība pierobežas dabas teritorijās) pieteikuma apstiprināšanu.

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0