Rēzeknes novada domes sēde (21.12.2017.)

Publicēts 19.12.2017

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr.35 „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”” izdošanu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.81 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” izdošanu

3. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 16.novembra saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” precizēšanu

4. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā”

5. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā

6. Par Ivetas Gailes apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Verēmu pamatskolas direktora amatā

7. Par valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2017. gadā

8. Par dzīvokļa, kas atrodas Parka ielā 3-9, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu bez atlīdzības no Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes bilances uz Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama bilanci

9. Par nekustamā īpašuma “Vecružinas katlu mājas ēkas”, kas atrodas Ezermalas ielā 2, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu saimnieciskai darbībai nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu

10. Par nekustamā īpašuma “Vecružinas bērnu dārza ēkas”, kas atrodas Lakstīgalu ielā 5, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu saimnieciskai darbībai nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu

11. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Čornajas pagastā

12. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 5-6, Čornajas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

13. Par nekustamā īpašuma „Rauda 6” Feimaņu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

14. Par dzīvokļa īpašuma Jaunatnes ielā 1-49, Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas noteikšanu

15. Par nekustamā īpašuma “Uzvara R 120”, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai V. B.

16. Par nekustamā īpašuma “Rītausma 132”, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai V. S.

17. Par nekustamā īpašuma “Gaišais ceļš 102”, Ozolmuižas pagastā, nodošanu atsavināšanai Ļ. S.

18. Par nekustamā īpašuma “Ostrovski”, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai O. K.

19. Par samaksas samazināšanu A. K. par īpašumā piešķirto zemi Sakstagala pagastā

20. Par A. J. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Audriņu pagastā

21. Par V. K. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Lūznavas pagastā

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Nosaukums” un “Nosaukums” Griškānu pagastā

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Nosaukums” Kaunatas pagastā

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „ Nosaukums” Rikavas pagastā

25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Nosaukums”, “Nosaukums”, “Nosaukums”, “Nosaukums”, “Nosaukums”, ” Nosaukums” Vērēmu pagastā

26. Par grozījumiem 2015.gada 17.decembra līgumā Nr.8.18/1015 par papildus medību tiesību platību nodošanu mednieku biedrībai „Vanags” Strūžānu pagastā

27. Par 2009.gada 23.marta zemes nomas līguma Nr.16 izbeigšanu ar V. K. Ozolmuižas pagastā

28. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

29. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

30. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Zvejsala” Lubāna ezerā

31. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Kalniņi SA” Rāznas ezerā

32. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „ELITE LV” Rāznas ezerā

33. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2018. gadam

34. Par Sedzera ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018. gadam

35. Par Viraudas ezera (Lendžu pagasts) zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2018. gadam

36. Par Viraudas ezera (Mākoņkalna pagasts) zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam

37. Par Viraudas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam

38. Par Tiskādu ezera trīsuļodu kāpuru rāmju limitu sadali komerciālajai zvejai 2018.gadam

39. Par Lubāna ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2018.gadam

40. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2018.gadam

41. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam

Protokols
Domes sēdes lēmumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0