Rēzeknes novada domes sēde (5.10.2017.)

Publicēts 05.10.2017

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 5. oktobra saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” izdošanu

2. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 21. septembra saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr.45 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā” precizēšanu

3. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā” apstiprināšanu

4. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2016. gada 18. augusta lēmuma

“Par izglītojamo ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” pielikumā Nr.2 “5.–9. (5.–12.) klašu skolēnu ēdināšanas vidējās izmaksas (vienā dienā) Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” un pielikumā Nr.1 “Pirmsskolas bērnu ēdināšanas vidējās izmaksas (vienā dienā) Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs”

5. Par apbūves tiesības piešķiršanu garāžu būvniecībai zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu (..), (adrese), Maltas pagastā

6. Par dzīvojamās mājas „B”, (adrese), Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai

7. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu Strūžānu pagastā

8. Par Rēzeknes novada pašvaldības konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” vērtēšanas komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu

9. Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

10. Par nekustamā īpašuma „P” Čornajas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

11. Par nekustamā īpašuma „S” nodošanu atsavināšanai J.V

Stoļerovas pagastā

12. Par nekustamā īpašuma “K” Ilzeskalna pagastā atsavināšanas izbeigšanu

13. Par siltumapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Silmalas pagastā

14. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Adamovas ciemā Vērēmu pagastā

15. Par A.M mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Nautrēnu pagastā

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „D” Griškānu pagastā

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „L” Griškānu pagastā

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „K” Ozolmuižas pagastā

19. Par Rēzeknes novada domes 2015. gada 19. novembra lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu O.D, J.P, M.T uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) domājamām daļām un zemes nomas līguma noslēgšanu Griškānu pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu

20. Par samaksas samazināšanu P.S par īpašumā piešķirto zemi Silmalas pagastā

21. Par 2009.gada 25.jūnija Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.(..) grozījumiem ar V.B Čornajas pagastā

22. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

23. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2017. gada 2. februāra lēmumā “Par biedrības „Rāzna Plus” projekta „Kaunatas katoļu baznīcas kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības paplašināšana un jumta seguma atjaunošana” atbalstu”

24. Par biedrības “Lādiņš” dalību projektā „Deju pinu latvju tautas vainagā”

25. Par Silmalas pagasta pārvaldes projekta „Lai skaisti skan Silmalas Kultūras nams” atbalstu

26. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Tautas tērpu iegāde Lūznavas pagasta deju kopai “Lūznava””

27. Par sadarbības līgumu starp Latvijas Republikas Rēzeknes novada pašvaldību un Krievijas Federācijas Ļeņingradas apgabala Lugas rajona pašvaldību

28. Par apmaksātā ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0