Rēzeknes novada domes sēde (7.12.2017.)

Publicēts 12.12.2017

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu

2. Par Verēmu pamatskolas direktores Jevģēnijas Pauras atbrīvošanu no amata

3. Par automašīnas VW Transporter, valsts reģistrācijas numurs FO 3656, nodošanu bez atlīdzības no Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes bilances uz Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes bilanci

4. Par “Pagasta ēkas” Silmalas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0075 001 telpas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

5. Par “Vecružinas pagasta ēkas” Silmalas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0281 001 telpas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

6. Par nekustamā īpašuma Upes ielā 1, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas saimnieciskajām vajadzībām izsoles rezultātu apstiprināšanu

7. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas Nr.1 un Nr.2, kas atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.78 62011 0065 Kaunatas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

8. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7858 005 0098 atsavināšanu Ilzeskalna pagastā

9. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6876 900 0016 atsavināšanu Nautrēnu pagastā

10. Par nekustamā īpašuma “Vecružinas ēka” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas izsoli komercdarbībai

11. Par nekustamā īpašuma “Vecružinas bibliotēkas ēkas” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas izsoli

12. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Čornajas pagastā

13. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” nodošanu atsavināšanai P. K. Pušas pagastā

14. Par nekustamā īpašuma „Sūnas” Stoļerovas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

15. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai Allas Ljusväg Hendelsbolag īpašumā Silmalas pagastā

16. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai slēgtas akciju sabiedrības “LIS Construct” īpašumā Ozolaines pagastā

17. Par samaksas samazināšanu V. J. par īpašumā piešķirto zemi Ozolaines pagastā

18. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un grafiskā pielikuma precizēšanu Čornajas pagastā

19. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009. gada 29. decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.6 Gaigalavas pagastā

20. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2017. gada 16. novembra lēmumā “Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību sadali un robežu precizēšanu Stoļerovas pagastā”

21. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 005 0288 un 7896 005 0266 apvienošanu Vērēmu pagastā

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” Bērzgales pagastā

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „ Nosaukums” Maltas pagastā

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” Nautrēnu pagastā

25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” Silmalas pagastā

26. Par 2009. gada 31. augusta zemes nomas līguma Nr.86 izbeigšanu ar A.K. Nautrēnu pagastā

27. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

28. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

29. Par projekta pieteikuma “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Ilzeskalna un Vērēmu pagastos” iesniegšanu LAD projektu konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu

30. Par Balinovas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2018. gadam

31. Par Žierkleiša ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2018. gadam

32. Par Adamovas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018. gadam

33. Par Kauguru ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018. gadam

34. Par Labvārža ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam

35. Par Micānu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam

36. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam

37. Par Černostes ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2018.gadam

38. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu rezervēšanu un sadali privāto ūdeņu īpašniekiem 2018.gadā

39. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011. gada 15. septembra noteikumos Nr.5 „Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”

40. Par dotācijas piešķiršanu pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” objektu sagatavošanai siltumenerģijas pieslēgšanai Lūznavā, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0