Rēzeknes novada domes sēde (04.06.2015.)

Publicēts 04.06.2015

Darba kārtībā:

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošo noteikumu Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā” izdošanu
 2. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes nolikumā
 3. Par līdzekļu piešķiršanu Lūznavas pagasta pārvaldei sakarā ar Lūznavas Muižas nodošanu ekspluatācijā
 4. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 18.jūlija lēmumā „Par nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centram””
 5. Par piekrišanu zemes iegūšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „AMBER REAL” īpašumā Maltas pagastā
 6. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” Kaunatas pagastā
 7. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Riro” Tiskādu ezerā
 8. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Paradīzes sala” Černostes ezerā
 9. Par Černostes ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2015.gadam
 10. Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Nagļu pagastā
 11. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Ozolaines pagastā
 12. Par kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Lendžu pagasta Lendžu ciemā
 13. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 21.jūlija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Dricānu pagastā”
 14. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.februāra lēmumā „Par zemes ar kadastra apzīmējumu ( ), ( ), ( ) lietošanas tiesību izbeigšanu Stoļerovas pagastā”
 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu A. B. nekustamajam īpašumam Gaigalavas pagastā
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu biedrības „Jaunais Dinamietis” nekustamajam īpašumam „Kalnu mājās” un SIA „HOLMS” nekustamajam īpašumam „Artek” Kaunatas pagastā
 17. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no D. D.
 18. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A. V.
 19. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A. K.
 20. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no J.P.
 21. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no V. I.
 22. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A. J.
 23. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A. K.
 24. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no J. K.
 25. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no V. F.
 26. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no I. Z.
 27. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no I. Š.
 28. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no J. E.
 29. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A.E.
 30. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu R.L. Stružānu pagastā
 31. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu V. L. Stružānu pagastā
 32. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V. T. Stružānu pagastā
 33. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar A. K.Stružānu pagastā
 34. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Z. S. Stružānu pagastā
 35. Par Rēzeknes novada domes 2015.gada 21.maija lēmuma „Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamo telpu A.V.Strūžānu pagastā” atcelšanu
 36. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu A. V. Strūžānu pagastā
 37. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu D.E. Stružānu pagastā
 38. Par sociālās dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A. L.Stružānu pagastā
 39. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A. L. Stružānu pagastā

Sēdes protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0