Rēzeknes novada domes sēde (15.03.2018)

Publicēts 18.03.2018

Darba kārtībā:

1. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldē

2. Par bezcerīgā debitora parāda norakstīšanu Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagastā

3. Par aicinājuma izteikšanu Zemkopības ministrijai pieņemt bez atlīdzības Lubāna ezera dambja daļu, kas atrodas Nagļu pagasta teritorijā pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās 7874 002 0116 un 7874 002 0156

4. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma “Ceļš” Kantinieku pagastā, Rēzeknes novadā, iegūšanu pašvaldības īpašumā

5. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2016. gada 18. augusta lēmuma “Par izglītojamo ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” pielikumā Nr.1 “Pirmsskolas bērnu ēdināšanas vidējās izmaksas (vienā dienā) Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs”

6. Par izglītojamo ēdināšanas izdevumu apmaksu ārpus izglītības iestādes organizētajos pasākumos

7. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā zemes gabala Meža ielā 5A, Bikavā, Gaigalavas pagastā, kadastra Nr.7854 005 0278, nodošanu dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez atlīdzības

8. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Vērēmu pagastā nodošanu atsavināšanai S. B.

9. Par dzīvokļa īpašuma “Nosaukums”-6 Ozolmuižas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

10. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Sakstagala pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

11. Par dzīvokļa īpašuma Miera ielā (adrese), Strūžānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

12. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ozolmuižas pagastā nosacītās cenas noteikšanu

13. Par nekustamā īpašuma telpas „Pagasta ēka” Rēzeknes ielā 2, Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoli

14. Par nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Smēde” daļas „Kalve” Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas saimnieciskajai darbībai mutiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu

15. Par nekustamā īpašuma “Laucenes” būves “Aktivitāšu centrs” Bekšos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas saimnieciskās darbības veikšanai izsoles rezultātu apstiprināšanu

16. Par kustamas mantas – cirsmu, kas atrodas nekustamajā īpašuma ar kadastra numuru 7854 009 0193 Gaigalavas pagastā – izsoles rezultātu apstiprināšanu

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Aizjūras” Bērzgales pagastā

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Arči” un “Arči 1” Griškānu pagastā

19. Par 2009.gada 25.augusta Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.137 izbeigšanu ar V. P. Silmalas pagastā

20. Par 2008.gada 17.jūlija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.61a izbeigšanu ar A. K. Maltas pagastā

21. Par medību tiesību nodošanu biedrībai “Mežinieks” Mākoņkalna pagastā

22. Par medību tiesību nodošanu biedrībai “Mednieku brālība” Mākoņkalna pagastā

23. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Audriņu pagastā

24. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Bērzgales pagastā

25. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Čornajas pagastā

26. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Dricānu pagastā

27. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Feimaņu pagastā

28. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Gaigalavas pagastā

29. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Griškānu pagastā

30. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Ilzeskalna pagastā

31. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Kaunatas pagastā

32. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Kantinieku pagastā

33. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Lendžu pagastā

34. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Lūznavas pagastā

35. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Maltas pagastā

36. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Mākoņkalna pagastā

37. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Nagļu pagastā

38. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Nautrēnu pagastā

39. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Ozolaines pagastā

40. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Ozolmuižas pagastā

41. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Pušas pagastā

42. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Rikavas pagastā

43. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Sakstagala pagastā

44. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Silmalas pagastā

45. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Stoļerovas pagastā

46. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Strūžānu pagastā

47. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Vērēmu pagastā

48. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu R. A. Maltas pagastā

49. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu A. B. Silmalas pagastā

50. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

51. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

52. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2017. gada 3. maija lēmumā “Par projekta vadītāja un projekta koordinatoru amata vietu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā”

53. Par masu informācijas līdzekļa avīze “Silmalas dzīve” izslēgšanu no masu informācijas līdzekļu reģistra

54. Par vienošanos par zemesgabala “Nosaukums” Nagļos, Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), 5890/ 119440 domājamo daļu iegūšanu īpašumā bez atlīdzības

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0