Rēzeknes novada domes sēde (18.01.2018)

Publicēts 17.01.2018

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2018. gada 18. janvāra saistošo noteikumu Nr.12 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” izdošanu un Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.35 „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”” atcelšanu

2. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Rēzeknes novada pašvaldībā”

3. Par atļauju ziedojuma saņemšanai Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas vidusskolas sporta halles siltināšanas darbu veikšanai

4. Par “Vecružinas bibliotēkas ēka” Silmalas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0279 003 telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

5. Par “Vecružinas ēka” Silmalas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0023 001 telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

6. Par telpu nomas līguma laušanu ar SIA “KEM”

7. Par piekrišanu zemes iegūšanai O. G. /O.G./ īpašumā Griškānu pagastā

8. Par piekrišanu zemes iegūšanai G. D. /G.D./ īpašumā Ozolaines pagastā

9. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai V. Š. Dricānu pagastā

10. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Vērēmu pagastā nodošanu atsavināšanai A. K.

11. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2017. gada 7. decembra lēmumā „Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” nodošanu atsavināšanai P.K. Pušas pagastā”

12. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2014. gada 3. aprīļa lēmumā „Par neapbūvētā zemesgabala nodošanu atsavināšanai G. T.”

13. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2017. gada 20. jūlija lēmumā „Par dzīvokļa īpašuma Rāznas iela (adrese), Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai J. V.”

14. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2017. gada 20. jūlija lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Rāznas iela (adrese), Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai J. M.”

15. Par nekustamā īpašuma “Dmitriji” Ilzeskalna pagastā atsavināšanas izbeigšanu

16. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2017. gada 16. novembra lēmumā “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Sakstagala pagastā”

17. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2017. gada 19. oktobra lēmumā “Par siltumapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Stoļerovas pagastā”

18. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem (..) apvienošanu Lūznavas pagastā

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „..” un ”..” Griškānu pagastā

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „..” Ozolmuižas pagastā

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “..” Vērēmu pagastā

22. Par 2009.gada 6.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6 grozījumiem ar Z.G. Dricānu pagastā

23. Par 2009.gada 20.augusta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6 un 2013.gada 27.decembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.125 izbeigšanu ar L.L. Mākoņkalna pagastā

24. Par 2008.gada 6.novembra zemes nomas līguma Nr.53. izbeigšanu ar F.M. Sakstagala pagastā

25. Par 2009.gada 7.jūlija Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.99 izbeigšanu ar O.L. Silmalas pagastā

26. Par smilts – grants un smilts atradnes „Silaine” izstrādes atļaujas izsniegšanu SIA „RINOX” Rēzeknes novada Lūznavas pagastā

27. Par Nagļu HES Maltas ūdenskrātuves ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu saskaņošanu

28. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

29. Par Černostes ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2018.gadam

30. Par Ismeru – Žogotu ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2018.gadam

31. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2018.gadam

32. Par Sedzera ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam

33. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam

34. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta”

35. Par darba grupas izveidošanu

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0