Rēzeknes novada domes sēde (5.04. 2018)

Publicēts 03.04.2018

Darba kārtībā:
1. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Malta”” nolikuma apstiprināšanu
2. Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā (adrese), Ratniekos, Čornajas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu
3. Par nekustamā īpašuma (adrese), Ozolaines pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu
4. Par nekustamā īpašuma (adrese), Ozolaines pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu
5. Par nekustamā īpašuma (adrese), Griškānu pagastā, nodošanu atsavināšanai T. L.
6. Par dzīvokļa īpašuma Skolas ielā (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, nodošanu atsavināšanai A. K.
7. Par dzīvokļa īpašuma Skolas ielā (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.S.
8. Par dzīvokļa īpašuma Upes ielā (adrese), Rikavā, Rikavas pagastā, nodošanu atsavināšanai O. F.
9. Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Tiskādu speciālajā internātpamatskolā
10. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam
11. Par Šķeņevas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2018.gadam
12. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) sadali Lendžu pagastā
13. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 009 0040 sadali Mākoņkalna pagastā
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
15. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu N. M. Dricānu pagastā
16. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu
17. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu
18. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Kanalizācijas ierīkošana Štikānu ciemā” realizācijai
19. Par Rēzeknes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu
20. Par Rēzeknes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu
21. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 8, Lūznavā, Lūznavas pagastā, telpu nomas izsoli sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai
22. Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.gadam iekļauto Rēzeknes novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības saskaņošanu
23. Par nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” ar kadastra numuru 7854 001 0011 daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Gaigalavas pagastā

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0