Rēzeknes novada izglītības iestāžu vadītāji iepazīst Līvānu novadu

Publicēts 15.04.2014

Rēzeknes novada skolu direktori un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Līvānu novada Jaunsilavas pamatskolu. Viens no brauciena mērķiem bija uzzināt šīs lauku skolas veiksmes stāsta noslēpumu. Kaut arī  pilsēta ir pavisam tuvu, 5 km attālumā, tomēr Jaunsilavas pamatskolā skolēnu skaits nesarūk, arī šobrīd kopā ar pirmsskolas grupām tajā mācās 178 bērni. Pēc brauciena dalībnieki dalījās ar iespaidiem par redzēto un izjusto. 

Sarmīte Mežule, Dricānu vidusskolas direktore: “Tik daudz kas ir savādāks, atšķirīgāks. Gan vide, gan attieksme, gan attiecības, gan sasniegtais. Protams, viss panākts ar lielu darbu, vēlmi mainīties uz augšu, ikviena pedagoga personīgo ieguldījumu. Jā, mēs arī ieguldām darbu, arī mums ir vēlme mainīties, uzlabot, bet ne vienmēr izdodas. Varbūt akcenti ir citi? Kas ir Jaunsilavas pamatskolas labās pieredzes pamatā? Varbūt brīvpusdienas visiem? Varbūt tas, ka skolā bērns var uzkavēties tik ilgi, cik nepieciešams un arī  brīvajās dienās skola ir ATVĒRTA? Varbūt tas, ka transports ik pēc 1,5 stundas (nevis tikai rītā un vakarā), dod iespēju apmeklēt mūzikas, mākslas skolas un citas nodarbības, vai arī tas, ka veloceliņi no Līvāniem ved līdz pašai skolas velosipēdu novietnei? Protams, ka skolēnus (it īpaši puikas)  piesaista modernais aprīkojums zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinetā, kā arī jauna un entuziasma pilna skolotāja īpašā aizrautība, vadot kustību prieka pilnas sporta stundas un ārpusklases nodarbības. Pozitīvas lietas un sasniegumus var minēt vēl un vēl, jo  nav mazsvarīgu lietu, tāpēc arī  īpašais telpu noformējums ikdienā un svētku brīžos ir saistošs ne vien bērniem, bet arī vecākiem un ciemiņiem.”

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas direktore Silvija  Freiberga atzīst, ka „apsveicama ir skolas direktores vienkāršība, jo viņa bez pompozitātes parādīja reālo ikdienas skolas dzīvi, atklāja dažādas panākumu „atslēdziņas”. Patika arī literāri muzikālā kompozīcija, kurā bērni jutās tik atraisīti kā īsti aktieri. Skolas lielums, skolēnu skaits un filozofija līdzīga mūsu skolai, tādēļ uzsākām sarunas par  ilgstošas un draudzīgas sadarbības dibināšanu”.

„Iepazīstot  skolu, tika gūtas dažādas idejas mācību kabinetu iekārtošanā. Savukārt sarunās ar skolas administrāciju nostiprinājās pārliecība: ja  skolā nav internāta un skola atrodas piepilsētā, noteicošais, kas padara skolu konkurētspējīgu, ir ne tikai mācību darbs, bet arī pilnvērtīgs pagarinātās dienas grupas darbs un brīvpusdienas,” — atklāj  Verēmu pamatskolas direktore Jevģēnija Paura.

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji tanī pašā laikā ciemojās Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši” un tās filiālē.Ilzeskalna PII vadītājReņa Gailuma stāsta par redzēto: „Skatienu piesaistīja rekonstruētās, skaistās ēkas, īpaši labiekārtotā teritorija jaunākā vecuma bērniem. Tādā krāšņā, interesantā vidē mazuļi dzīvo, rotaļājas un apgūst pirmās prasmes un iemaņas kā pasakā, jo šis brīnišķīgais rotaļu laukums, priežu meža ielokā, atgādina pasaku valstību. Bērni svaigā gaisā pavada lielāko dienas daļu un visas aktivitātes tiek mērķtiecīgi plānotas. Ar interesi klausījos un vēroju pirmsskolas skolotāju prezentāciju par interaktīvās tāfeles izmantošanas iespējām pedagoģiskajā procesā. Daudz uzzināju par skolotāju pieredzi darbā ar apdāvinātiem pirmsskolas vecuma bērniem, kas ir iespējams ar fonda “Asni” atbalstu. Man tas bija jaunums, tāpēc rosināja pārdomām, kā to varētu izmantot mūsu iestādē.”

Lūznavas PII vadītāja Edīte Kroiče: “Iestādē  „Rūķīši” piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācību veic  pēc pašu izstrādātajām programmām. Skolotājas savā darbā neizmanto gatavās darba lapas, bet gan pašas tās izstrādā  atbilstoši savai programmai. Grupās bagātīgs metodiskās literatūras klāsts un  daudzveidīga materiālā bāze, tai skaitā- pašdarinātas spēles un rotaļlietas (tamborētas, adītas un šūtas). Darbā izmanto daudzveidīgus dabas materiālus, katrā grupā izmanto interaktīvo tāfeli, grupu telpās  uz sienām lieli, bērniem saprotami, spilgti teksti un redzamā vietā  novietoti  kārtības noteikumi, dienas gaita un  blakus ir norādīts pulkstenis ar laiku.”

„Bija vērojams, ka kolektīvs ir ļoti draudzīgs un varēja redzēt, ka ikdienā tiek veikts liels pedagoģiskais darbs bērnu izglītošanā un attīstībā. Grupās bija ļoti daudz bērnu darbiņu, kuri demonstrē ikdienā paveikto. Vēlētos pamēģināt arī savā – Audriņu  PII pievērst uzmanību darbam ar apdāvinātiem bērniem”, tā par pieredzes apmaiņas braucienu stāsta Audriņu PII vadītāja Indra Dzene.

Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvalde izsaka pateicību Jaunsilavas pamatskolas direktorei Janīnai Usārei un Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” vadītājai Aijai Grugulei un pedagogu kolektīviem par dalīšanos pieredzē, gūtajām idejām un sirsnīgo uzņemšanu.

Viedokļus apkopoja

Izglītības pārvaldes speciāliste Elita Opincāne

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0