Rēzeknes novadā izvērtēs administratīvo izdevumu efektivitāti

Publicēts 07.12.2017

Šī gada 5. decembrī Rēzeknes novada pašvaldības administrācija pulcināja pagastu pārvalžu vadītājus uz kārtējo sanāksmi. Tās darba kārtībā bija 2018. gada budžeta sastādīšana, gaidāmās pagastu pārvalžu strukturālās izmaiņas, izmaiņas darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu organizēšanas kārtībā pašvaldības iestādēs.

Pagastu pārvalžu vadītāji tika iepazīstināti ar 2018. gada budžeta veidošanas principiem, finanšu līdzekļu pieejamību, īpaši ņemot vērā minimālās mēnešalgas pieaugumu. Tika vērsta uzmanība uz lietderīgu, efektīvu un tajā pašā laikā ekonomisku esošo budžeta līdzekļu izlietošanu, galveno uzmanību pievēršot pakalpojumu apjoma, pieejamības un kvalitātes saglabāšanai novada iedzīvotājiem. Tika secināts, ka budžeta vērtēto ieņēmumu pieaugums 2018. gadā ir nepietiekošs, lai pilnvērtīgi varētu nodrošināt visas pašvaldības funkcijas, tajā skaitā pārskatīt darba algu arī pārējiem darbiniekiem, ne tikai minimālās mēnešalgas saņēmējiem. Pārvalžu vadītāju uzmanība tika akcentēta uz efektīvu un lietderīgu budžeta līdzekļu izlietošanu pieejamā finansējuma ietvaros. Vērtējot pašvaldības budžeta iespējas tuvākā nākotnē, tika izteikts pieņēmums, ka budžeta kopējie ieņēmumi, iespējams, tikai samazināsies, jo pakāpeniski samazinās arī iedzīvotāju skaits. Finanšu izlīdzināšanas sistēmā iedzīvotāju skaitam pašvaldībā ir nozīmīgs īpatsvars un tādēļ ir jāmeklē ceļi kā iziet no šīs situācijas, domājot par efektīvāku pašvaldības darba organizāciju.

Tādēļ pagastu pārvalžu vadītāji tika informēti par to, ka ir uzsākts darbs pie pagastu pārvalžu struktūras izvērtēšanas un turpmākās iespējamās reorganizācijas ar mērķi šo iestāžu darbību padarīt efektīvāku, respektīvi, izvērtēt esošo iestāžu skaitu un to funkcijas, samazināt grāmatvedības, darba aizsardzības, ugunsdrošības un virkni citu izdevumu, daļas funkciju izpildi nodrošināt ar ārpakalpojumu.

Reorganizācijas rezultātā ir plānots pārskatīt esošo pagastu pārvalžu kā pašvaldības iestāžu skaitu, tajā pašā laikā saglabājot katra pagasta identitāti, tas ir, pagasta nosaukumu, robežas un patstāvību neatkarīgi no pagasta pārvaldes juridiskās formas. Apspriešanai tiks piedāvāts strukturālais veidojums no četrām pagastu apvienībām, kuru teritorijās būs vismaz pa vienai vidusskolai, kā to paredz arī pašvaldības attīstības programma. Tas ļaus efektīvāk plānot gan skolēnu pārvadājumus, gan risināt citus saimnieciskus un organizatoriskus jautājumus, tanī pašā laikā ekonomējot līdzekļus. Izvēloties minēto pagastu apvienību modeli, tika ņemti vērā tādi faktori, kā valsts un pašvaldības ceļu tīkls, skolēnu pārvadājumu maršruti, sabiedriskā transporta pieejamība, vēsturiski izveidojošās saiknes starp pagastiem, tajā skaitā jau esošo izglītības iestāžu struktūrvienību atrašanās vietas.

Tuvākajā laikā priekšlikumi tiks nodoti vērtēšanai domei. Paralēli tiks veidotas darba grupa situācijas analizēšanai un priekšlikumu sagatavošanai. Liels uzsvars tiks likts uz vietējo kopienu aktivitāti un līdzdalību, organizējot tikšanās ar iedzīvotājiem pagastos, diskusijās aktīvi iesaistot iedzīvotāju konsultatīvās padomes. Šis process varētu ilgt dažus mēnešus, lai reorganizāciju varētu uzsākt jau nākamā gada vasarā un pabeigt līdz gada beigām.

Jānis Troška
Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0