Rēzeknes novadā pabeigta zemes reforma

Publicēts 23.10.2015
Foto: Madara Ļaksa

Rēzeknes novadā ir izpildīti zemes reformas uzdevumi, kas bija saistīti ar zemes pieprasīšanu lietošanā, īpašumā, pieprasījumu izskatīšanu un piederības vai piekritības statusa noteikšanu visām zemesgrāmatā neierakstītajām zemes vienībām.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta pārskatā iekļauto informāciju, uz 24.09.2015. Rēzeknes novada lauku apvidū zemesgrāmatā neierakstīto zemes vienību skaits ir sekojošs:

• 2465 zemes vienības, par kurām pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu;
• 771 zemes vienības, kuras ir fizisku un juridisku personu tiesiskā valdījumā ;
• 8238 pašvaldībai piekritīgās zemes vienības;
• 431 valstij piekritīgās zemes vienības;
• 63 publisko ūdeņu zemes vienības;
• 494 zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes vienības;
• 1343 rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Rēzeknes novadā zemes kopplatība ir 251655 ha. Visi nekustamie īpašumi, uz kuriem īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, sastāda 78,2%, zemesgrāmatā nav nostiprināti 21,8 % zemes. Uz pašvaldības vārda īpašuma tiesības nostiprinātas uz 2179 ha zemes, bet vēl liels darbs un līdzekļi jāiegulda, lai pašvaldība uz sava vārda reģistrētu 17677 ha zemes.

Reģistrētie dati liecina, ka gadu no gada pieaudzis īpašumā noformēto zemes platību apjoms, tomēr jāatzīmē, ka vēl joprojām ir daudz tādu īpašumu, uz kuriem īpašuma tiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas.

Lai pabeigtu zemes reformu un cilvēki iegūtu zemi īpašumā, 2005. gadā tika pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, kas noteica konkrētos termiņos zemes lietotājiem veicamus uzdevumus. Bet tām personām, kuras neveica ar zemes izpirkšanu saistītos uzdevumus, tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Uz šo zemi bijušie zemes lietotāji turpmāk varēja izmantot tiem likumā paredzētās nomas pirmtiesības.

Izmantojot šīs tiesības noteiktos termiņos, bijušo zemi lietošanā var nopirkt no pašvaldības, bet nu jau vairs ne par zemes kadastrālo vērtību, bet gan par tirgus cenu. Šobrīd daudzi šādu iespēju arī izmanto.

Jāatceras, ka īpašumu, kas nav reģistrēts Zemesgrāmatā, nevar ne pārdot, ne uzdāvināt, tāpēc īpašumiem ir jābūt sakārtotiem un īpašumtiesības ir jānostiprina zemesgrāmatā.

Novada pašvaldības zemes jomā vēl ir daudz darāmā un darbs turpinās.

Pašvaldības vārdā liels paldies visu 25 pagasta pārvalžu zemes lietu speciālistiem, visiem novada pašvaldības speciālistiem un Valsts zemes dienesta darbiniekiem, kas bija iesaistīti un čakli strādāja zemes reformas darbietilpīgā procesa veikšanā!

 

 

Marta Vizule,
Rēzeknes novada pašvaldības 
Attīstības plānošanas nodaļas
vecākā zemes lietu speciāliste

tel.+371 64607189
e-pasts: marta.vizule@rezeknesnovads.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0