Rēzeknes novadā realizē starptautiskās apmācības par jauniešu līdzdalību “Youth actors in decision making”

Publicēts 25.04.2017

Laika posmā no 2017. gada 7.-13. janvārim viesu namā “Rāznas līcis” Rēzeknes novada Čornajas pagastā tika organizētas starptautiskās apmācības par jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos. Starptautisko apmācību iniciatīva: ERASMUS+ jaunatnes mobilitātes programmas projekts “Youth actors in decision making”, tika organizēta sadarbībā ar DYPALL Network (Developing Youth Participation At Local Level: Jaunatnes līdzdalības veicināšana vietējā mērogā) tīklu un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstu.

Jauniešu līdzdalības veicināšanas apmācībās piedalījās vairāk nekā 30 dalībnieki, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi un pašvaldību pārstāvji no 9 valstīm (Grieķija, Itālija, Maķedonija, Polija, Portugāle, Rumānija, Zviedrija, Turcija un Latvija), lai dalītos pieredzē, diskutētu un iepazīstinātu projekta dalībniekus ar savām perspektīvām un izpratni par jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos vietējā, valsts un Eiropas līmenī.

Šī iniciatīva kalpoja kā kompetenču, dialogu un pieredzes apmaiņas attīstīšanas telpa starp iesaistītajiem jaunatnes darbiniekiem un pašvaldības amatpersonām, kas kopā ikdienā ievieš un veido jauniešu līdzdalības lēmumu pieņemšanā struktūru un mehānismus.

Apmācību laikā dalībnieki ar individuālām un grupu darbības metodēm apguva jaunatnes politikas pamatus ikdienas darbam ar jaunatni un to motivēšanai. Izmantojot dažādus instrumentus un mehānismus jauniešu aktīvākai iesaistei tika apgūta arī empīriskā mācīšanās – varas un aizstāvības simulācija, dalībniekiem daloties ar viņu uzdevumiem, kas tiem tika iedalīti sagatavošanas fāzē.

Iniciatīvas ietvaros tika izmantota „Word Cafe” metode – simulācija par diskusiju procesu un efektīvas komunikācijas varu jaunatnes un lēmumu pieņēmēju tikšanās reizēs, kur tika organizēta Rēzeknes novada pašvaldībā “Kafija ar politiķiem”, piedaloties Rēzeknes novada pašvaldības deputātiem, jaunatnes lietu speciālistiem, jauniešiem un iniciatīvas dalībniekiem – jaunatnes darba ekspertiem no dažādām valstīm. Diskusijas “Kafija ar politiķiem” ietvaros tika apciemoti arī vietējie jauniešu centri.

Apmācību turpinājumā tika apgūti arī vairāki mehānismi, ko varētu uzlabot, lai iekļautu vietējos jaunatnes aktīvistus, iesaistīt jauniešus ar ierobežotām iespējām, atšķirīgu kultūru, reliģiju, sociālajiem un ekonomiskajiem pamatiem, līdzdalības stratēģijās un darbības plānos, lai iekļautu jaunatnes aktīvistus no dažādām izcelsmes vietām vietējā līmeņa lēmumu pieņemšanā.

Starptautiskās iniciatīvas noslēgumā dalībnieki prezentēja darbības plānu un stratēģijas valsts mēroga grupai, kā tie izmantos apmācībās iegūtās zināšanas turpmākajam darbam ar jaunatni savā organizācijā.

Rēzeknes novada pašvaldība organizatoru vārdā pateicas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai par atbalstu projekta īstenošanā, kā arī, iesaistīto vietējo jauniešu organizāciju pārstāvjiem par aktīvo iesaisti projekta norisē un turpmāko kopīgo ideju izstrādē un jauniešu iesaistē līdzdalības procesos!

Jānis Šaudiņš,
Rēzeknes novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālists

“Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

DSC_0609 DSC_0628 DSC_0773 Malta youth centreDSC_0690

bilde

novada_logoagencydypallES

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0