Rēzeknes novada talantīgo pirmsskolas bērnu sniegums pasākumos “Mazo talantu saiets”

Publicēts 25.04.2018

Šajā gadā ik dienu izdzīvojam Latvijas simtgades zīmē. Arī Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, pedagogu vadīti, aktīvi gatavojas valsts simtgades svinībām. Šopavasar Rēzeknes novada mazie, talantīgie bērni pulcējās Gaigalavas kultūras namā (KN) un Kaunatas tautas namā (TN) pasākumos “Mazo talantu saiets”, lai priecētu klātesošos ar savu daudzveidīgo talantu izpausmēm. Pasākumi tiek organizēti ar mērķi: dot iespēju Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas 5 -6 gadu vecuma bērniem demonstrēt savu talantu un dotības, tādējādi atraisot indivīda radošās spējas, veicinot gan drosmi uzstāties, gan sevis apliecināšanas centienus.

Gaigalavas KN “Mazo talantu saiets” notika 11. aprīlī. Pasākumā piedalījās 11 pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) 5-6 gadīgie bērni. Pedagogi, sagatavojot bērnus, bija parūpējušies, lai priekšnesumi būtu saistoši un interesanti, kā arī gaumīgi noformēti. Šāda veida pasākumi Rēzeknes novadā notiek jau vairākus gadus pēc kārtas un ir redzama izaugsme. Bērni kļūst arvien drošāki, pārliecinātāki par savu varēšanu, dziedot, dejojot, deklamējot dzeju un muzicējot.

Dricānu PII “Dejā ar puķi” tika apdziedāta Latvijas skaistā daba un mazie dejotāji ar greznām magonēm uzbūra saules pielietu pļavu.

Raiti ritinot deju soļus latviešu tautas dejā “Peles brauca dzirnavās”, skatītājus iepriecināja Nagļu PII žiperīgie dejotāji.

Nautrēnu PII “Vālodzīte” audzēkņi rādīja savas uzstāšanās prasmes, izteiksmīgi skaitot dzejoļus:’’Mana Latvija’’, ’’Uz zemeslodes zem saules’’, ’’Baltais solījums’’ un muzicējot ar mūzikas instrumentiem, izpildīja tautasdziesmu ’’Ar gailīti Rīgā braucu’’.

Rikavas PII bērni dejā ar ratiņiem uzbūra vīziju, kā visiem būtu labi dzīvot Latvijā labklājībā, mīlestībā, uzsverot ģimenes vērtības.

Strūžānu PII “Zvaniņš” audzēkņu sniegumā izskanēja dziesma „ Latvijas saule”.

Ar kuplāko talantīgo bērnu skaitu piedalījās Uļjanovas PII “Skudriņa”. Dejā ,,Pi Dīveņa gari goldi” cēli un ar eleganci izdejoja mums tik ļoti zināmo tautasdziesmu oriģinālā dejas iestudējumā. Savukārt, dziesmā ,,Mana Dzimtene-Latvija” bērni, kā īsteni dziedošie aktieri, kopā ar skolotāju skanīgi un izjusti uzsvēra, ka vēlas dzīvot Latvijā.

Verēmu pamatskolas pirmsskolas grupas bērni priekšnesumā „Zēni un meitenes Latvijā” demonstrēja savus talantus dziedāšanā, dejošanā un dzejas runāšanā.

Kompozīcijā “Es dzirdu savu Latviju” Gaigalavas PII audzēkņi aicināja caur sajūtām, caur sirdi, caur kustību izjust Latviju kā savas mājas.

Ilzeskalna PII audzēkņu priekšnesumā, izdejojot apvienotās folklordejas: „Auzu deja”, „Vai, vai, tēva brāli”, „Mucenieks ,” Kur tu teci?”, senatne sasaucās ar mūsdienām, lieliski parādot, ka latviešu tautas dejas un tautasdziesmas nezaudē savu vērtību.

Bērzgales PII bērni rādīja savu māku muzicēšanā, dziedāšanā un dejošanā, izpildot priekšnesumu “Ods nokrita no ozola…”.

Kaunatas TN 13. aprīlī vienkopus pulcējās 13 izglītības iestāžu audzēkņi. Kopumā abos “Mazo talantu saieta” pasākumos piedalījās 180 pirmsskolas vecuma bērnu.

Kaunatas PII “Zvaniņš” priekšnesumā uz skatuves vienlaikus notika paaudžu sadziedāšanās. Tautasdziesmu “Zynu, zynu tāva sātu” izpildīja sešgadniece, 10. klases skolniece un abu meiteņu vecmāmiņa, uzsverot, ka dzimtās vietas mīlestība tiek mantota no pauaudzes paaudzē.

Mākoņkalna PII bērni iestudēja latviešu tautas pasaku “Lapsa par pīļu ganu”. Atraktīvie jaunie aktieri ar savu sniegumu izpelnījās skatītāju aplausus un radīja neviltotu smieklu jūru.

Čornajas PII “Brīnumzeme” meitene ar skanīgu balsi demonstrēja savas vokālās prasmes, izpildot dziesmu “Noglāstu Latviju”.

Rēznas pamatskolas kuplais dejotāju pulks gaumīgi veidotā priekšnesumā, iejuzdamies mākonīšu lomās, parādīja deju ,,Mākonītis un mākonīte’’.

Maltas PII “Dzīpariņš” meiteņu ansamblis izpildīja dziesmu ,,Latvija’’. Maltas vidusskolas pirmsskolas grupas audzēkņi dziesmā “Mūsu mazā Latvija” uzsvēra, cik svarīgi ir dzīvot tīrā vidē un rūpēties par vides saglabāšanu.

Feimaņu pamatskolas pirmsskolas grupas audzēkņi droši un pārliecināti aicināja klātesošos iejusties muzikāli ritmiskās kustībās dziesmā‘’ Švīk, švāk, zaķi nāk…’’.

Ozolaines PII “Jāņtārpiņš” audzēkņi priekšnesumā “Čaklās skudriņas” atklāja savus talantus dziedātprasmē, dejotprasmē, prasmē sadarboties.

Lūznavas PII “Pasaciņa” bērnu skanīgas balstiņas emocionāli izdziedāja dziesmu “Rūtaļa” – par saulīti, bitīti un bērniņu vidū.

Silmalas PII bērni priekšnesumam bija sagatavojuši Imanta Kalniņa skaņdarbu „Piena ceļš” un demonstrēja prasmi muzicēt uz metalofoniem.

Tiskādu vidusskolas pirmsskolas grupas audzēkņi demonstrēja savu dejotprasmi , izpildot pāru deju ”Kumeliņi, kumeliņi”.

Ar eksperimentālu mūsdienu dejas izrādi “Mākonītis un mākonīte” skatītājus priecēja Kruķu pamatskolas mazie talanti.

Griškānu PII “Sprīdītis” talantīgie dejotāji jauniegādātajos latviešu tautas tērpos raitā dejas solī izdejoja latviešu tautas deju “Pele brauc dzirnavās”.

Atskatoties pasākumu norisē un izvērtējot sasniegto rezultātu, var droši teikt, ka izvirzītie uzdevumi ir sasniegti. Sagatavojot interesantu, atraktīvu priekšnesumu, atbilstoši savam vecumam, spējām un interesēm, ir apzināti bērnu daudzveidīgie talanti, ir veicināta bērnu izpratne par Latvijas valsts simtgades nozīmīgumu, kā arī veicināta pirmsskolnieku patriotiskā audzināšana, apzinot Latvijas kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas.

Ir prieks par to, ka mūsu novada izglītības iestādes ir nodrošinātas ar tautastērpiem un mācās godam tos valkāt un rādīt sabiedrībai. Raibu raibo ornamentu un krāsu salikumu krāšņums ir acij tīkams un parāda mūsu mazās Latvijas kolorītu, kas no paaudzes paaudzē tiek nodots un saglabāts kā vērtība.

Ikviens pasākuma dalībnieks saņēma pateicību un saldumu balvu par savu sniegumu, savukārt pedagogi saņēma pateicības par bērnu sagatavošanu. Katra izglītības iestāde materiālās bāzes krājumos un bērnu aktīvas darbības nodrošināšanai ieguva balvu “Mana ģimene”, kas ļaus dažādot un padarīt interesantāku bērnu darbošanos gan mācību procesā, gan ārpusnodarbību laikā.

Vēlos pateikt paldies visām pagastu pārvaldēm par bērniem radīto iespēju nokļūt uz pasākumu norises vietām! Paldies Audriņu pamatskolas un Kaunatas PII “Zvaniņš” pedagogiem par pasākumu vadīšanu! Paldies, Gaigalavas KN un Kaunatas TN darbiniekiem par uzņemšanu un par rūpēm, lai nodrošinātu veiksmīgu pasākumu norisi!

 

Biruta Rīvāne,
Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības speciāliste

Fotogalerija

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0