Rēzeknes novadā tiks reorganizēts pagastu pārvalžu un to grāmatvedību darbs

Publicēts 20.04.2018

Rēzeknes novada domes 19. aprīļa sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības darba grupu ziņojumu “Par novada pagastu pārvalžu administratīvās struktūras darbības efektivitātes izvērtēšanu” un pieņēma lēmumu par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu un Bērnu-jaunatnes sporta skolas grāmatvedības reorganizācijas uzsākšanu. Pagastu pārvalžu reorganizācija sevī ietvers esošo pagastu pārvalžu juridiskā statusa maiņu un esošo grāmatvedību reorganizāciju. Pašvaldības izpilddirektoram uzdots līdz 2018.gada 7.jūnijam organizēt pagastu pārvalžu un Bērnu-jaunatnes sporta skolas grāmatvedību reorganizācijas plāna izstrādi un iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. Reorganizāciju plānots pabeigt līdz gada beigām.
Ziņojumā secināts, ka ar katru gadu samazinās pašvaldības iedzīvotāju skaits. Izveidojot Rēzeknes novadu 2009.gada 1.jūlijā, tajā dzīvoja 32250 iedzīvotāji, bet 2018.gada 1.janvārī jau 27500 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits 2016.gadā samazinājās par 867, bet 2017.gadā- par 890 iedzīvotājiem. Arī finansējums no Pašvaldību izlīdzināšanas fonda ar katru gadu samazinās. 2018.gadā saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu tika paaugstināta minimālā mēnešalga no 380 euro uz 430 euro, kas izraisīja ievērojamu atlīdzības izdevumu kāpumu pašvaldībā – aptuveni par 900000 euro. Arī Valsts kontroles revīzijas ziņojumā pašvaldības grāmatvedības izdevumi tiek atzīti par pārlieku augstiem un neveicot šo reorganizāciju, pašvaldība nevar izpildīt Valsts kontroles ieteikumu nesperot šādu soli.
Pagastu pārvalžu kopējās grāmatvedību izmaksas gadā 2018.gadā sastāda 630293 euro, bet Bērnu – jaunatnes sporta skolā – 8771 euro. Izveidojot 4 pagastu apvienības un centralizējot BJSS grāmatvedību, to skaits novada pašvaldībā samazināsies līdz – 11 (administrācijas, četras pagastu apvienību, trīs speciālo internātpamatskolu, trīs sociālās aprūpes iestāžu grāmatvedības), bet naudas līdzekļu ekonomija veidosies aptuveni 166000 euro pagastu pārvaldēs un 8771 euro BJSS budžetā. Bērnu-jaunatnes sporta skolas grāmatvedības funkciju veikšana tiks uzdota administrācijas grāmatvedībai, nepalielinot administrācijas grāmatvedības darbinieku skaitu.
Pašvaldības ieskatā šāda reorganizācija ir nepieciešama, lai mazinātu administratīvos izdevumus, novirzot ietaupītos līdzekļus pašvaldības teritorijas un infrastruktūras uzlabošanai. Reorganizācijas pamatā ir efektīvāka pagastu pārvaldes modeļa izveidošana. Kā jau agrāk tika minēts, pagastu skaits novadā paliks nemainīgs, bet tiks izveidots tā saucamais dekoncentrētais pārvaldes modelis. Tas nozīmē to, ka katrā pagastā ir atsevišķa pārvalde.
Plānojot pagastu pārvalžu struktūras izmaiņas, obligāts priekšnoteikums bija, lai izmaiņas nepasliktinātu pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību novada iedzīvotājiem, nodrošinātu katra novada pagasta saimnieciskās darbības patstāvību atbilstoši noteiktajai kompetencei.|
Marta sākumā tika izveidotas četras darba grupas pagastu pārvalžu administratīvās struktūras darbības efektivitātes izvērtēšanai, kuru sastāvā tika iekļauti izpilddirektors, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, pagastu pārvalžu vadītāji un galvenie grāmatveži. Kā novērotāji piedalījās pagastu iedzīvotāju konsultatīvo padomju priekšsēdētāji. Visos pagastos ir notikušas iedzīvotāju sapulces, kurās tika sniegta informācija par gaidāmo pagastu pārvalžu reorganizāciju. Iebildumi vai pretenzijas no iedzīvotājiem netika saņemtas.
Darba grupu sanāksmēs to dalībniekiem tika sniegta informācija un notika diskusijas par situāciju grāmatvedības jomā, par pagastu pārvalžu juridiskā statusa maiņu, nepieciešamo grāmatvedības amatu un darbinieku skaitu, pagastu pārvalžu kompetenci pēc reorganizācijas, kā arī par pagastu apvienību nosaukumiem un atrašanās vietām. Diskusija par pagastu apvienību nosaukumiem un jaunizveidoto iestāžu juridiskajām adresēm turpināsies gan darba grupās, gan domes pastāvīgajās komitejās.

Sagatavoja Diāna Selecka

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0