„Rēzeknes novada un Viļānu novada iedzīvotāju forums” noslēdzies ar radošām idejām

Publicēts 21.04.2015

Šā gada 17. aprīlī noslēdzās biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerības” īstenotais projekts „Rēzeknes novada un Viļānu novada iedzīvotāju forums”, ko finansēja „ Borisa un Ināras Teterevu fonds”. Uz forumu bija ieradušies vairāk kā 150 Rēzeknes novada un Viļānu novada iedzīvotāji.

Pirms foruma notika piecas apkaimes darbnīcas, kurās iedzīvotāji aktīvi darbojās pie ideju izstrādes, kas tika apkopotas un sagrupētas pa jomām: Izglītība, Sociālā joma, veselība, drošība, Kultūra, sports un atpūta, Nevalstiskā sektora loma novada attīstībā, Uzņēmējdarbības sektors, t.sk., tūrisms, amatniecība, mājražošana (apkaimes darbnīcu ideju apkopojums skatāms pielikumā). Apkaimes darbnīcās iesāktais darbs tika turpināts forumā, kur katrs apmeklētājs tika iesaistīts kādā no piecām grupām, kas tika veidotas atbilstoši iepriekšminētajām jomām. Katrai grupai bija savs vadītājs, kurš nodrošināja konstruktīvu diskusiju norisi par nozīmīgāko un svarīgāko ideju realizācijas iespējām konkrētā sfērā. Darba grupu vadītāji koordinēja diskusiju norisi, ievērojot programmu un darbošanās laiku, kas tika sadalīts trijos darba cēlienos – aktuālāko problēmjautājumu atlase, problēmjautājumu risinājumu rašana, projektu izstrāde.

Pirmajā darba cēlienā grupas izvērtēja apkaimes darbnīcās izteiktās idejas, izvirzot nozīmīgākās un aktuālākās ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti savā novadā. Otrajā darba cēlienā grupu dalībnieki strādāja pie izvirzīto ideju īstenošanas iespējām, kur katra grupa piedāvāja viņu skatījumā trīs labākās idejās, kuras būtu jāīsteno. Šajā darba posmā notika iedzīvotāju balsošana par labākajām idejām, kuras varētu īstenot pašu spēkiem, izstrādājot projektu. Pēc katra darba cēliena izraudzītie grupu pārstāvji prezentēja padarīto visiem klātesošajiem iedzīvotājiem, izklāstot savu redzējumu un priekšlikumus konkrēta pasākuma īstenošanā.

Jāuzsver, ka visas foruma grupas aktīvi līdzdarbojās un iesaistījās reālu projektu izstrādē, izveidojot domubiedru pulciņus izvirzītā mērķa sasniegšanai un realizēšanai (projektu idejas apkopotas zemāk pievienotajā tabulā).

Joma

Ideja

Projekta nosaukums

Mērķis

Izglītība Brīvdienu nometne „Varam un darām”! Lietderīga laika pavadīšana praktisko iemaņu iegūšanai.
Sociālā joma, veselība, drošība Senlatviešu pirts festivāls „Senlatviešu pirts festivāls – garu, garu uzmet garu”! Saglabāt un popularizēt melnās pirts tradīcijas.
Kultūra, sports un atpūta Brīvdabas atpūtas vietas „Zem saules” Atpūtas vietas izveidošana iedzīvotāju aktivitāšu veicināšanai brīvā dabā.
Nevalstiskā sektora loma novada attīstībā Sakopta un labiekārtota apkārtējā vide „Sakopta un labiekārtota apkārtējā vide” Sakopt un labiekārtot X teritoriju X novadā.
Uzņēmējdarbības sektors, t.sk., tūrisms, amatniecība, mājražošana Organizēta produkcijas realizācija (zemnieku ražojumu tirdziņi; produkcijas pārstrāde uz vietas) „Savējie savējiem”!

 

 

Veidot sistēmu zemnieku saimniecībām un mājražotājiem produkcijas realizācijai novada attīstības centros (Rēzeknes un Viļānu novados).Iedibināt tradīcijas.

Foruma noslēgumā grupas iepazīstināja ar projektu idejām un to īstenošanas iespējām, nepieciešamajiem resursiem, kā arī informēja klātesošos iedzīvotājus par to realizācijas termiņu un atbildīgajām personām, kas īstenos un koordinēs projekta ieviešanas gaitu.

Forumu apmeklēja arī Kopienu fonda kustības (KKF) vadītājs Ansis Bērziņš. KKF apvieno Latvijas kopienu fondus, lai veicinātu filantropiju un iedzīvotāju līdzdalību Latvijas novados. 2012. gadā darbību ir sākusi Borisa un Ināras Teterevu fonda īpaša Kopienu filantropijas attīstības programma Latvijā un Baltijā 2012. – 2017. Programmas mērķis ir nostiprināt un attīstīt kopienu filantropijas konceptu Latvijā/Baltijā, sniedzot atbalstu esošo kopienu fondu attīstībai un jaunām kopienu fondu izveides iniciatīvām lauku reģionos. Sasniedzot mērķi, programmas īstenošanas noslēgumā 2017. gadā Latvijā darbosies 9 – 10 kopienu fondi un Baltijā kopumā būs nostiprinātas zināšanas un prasmes kopienu filantropijas jautājumos, kā arī attīstīta kopienu fondu savstarpējā un starptautiskā sadarbība.

Biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” pateicas Rēzeknes novada pašvaldībai un Viļānu novada pašvaldībai par atbalstu pasākuma organizēšanā, kā arī visiem pārējiem atbalstītajiem un interesentiem, kas piedalījās pasākumā.

Lai projektu iniciatoriem izdodas realizēt izstrādāto projektu idejas un īstenot iecerēto!

Ineta Dzerkale
projekta koordinatore

Foto: Madara Ļaksa 

Ideju kopsavilkums

Fotogalerija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0