Sabiedrībai ir iespēja iepazīties ar Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata galīgo redakciju

Publicēts 27.06.2013

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2013.gada 20.jūnija sēdē pieņemto lēmumu „Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata galīgās redakcijas apstiprināšanu ” (protokols Nr.16, 1.§), ir apstiprināta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam un Vides pārskata projekta galīgā redakcija. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata galīgā redakcija, sabiedrības informēšanas nolūkos, tiek publiskota pašvaldības mājaslapā sadaļā „Aktualitātes” un „Attīstības plānošana – Sabiedrības līdzdalība” laika periodā no 2013.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 22.jūlijam. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam apstiprināšana saistošo noteikumu veidā paredzēta 2013.gada augustā. Rēzeknes novada attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 “Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Teritorijas plānojuma grafiskā daļa – pagastu funkcionālā zonējuma kartes

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta pielikumi

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Vides pārskats

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa no 1. līdz 414 lpp.

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa no 415. līdz 651.lpp.

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 2.daļa

464922513723358510_l

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0