Sporta svētki pirmsskolas izglītības iestādēs

Publicēts 28.12.2015

Par tradīciju kļuvušie Sporta svētki šogad pulcināja vairāk kā 170 Rēzeknes novada 5-6 gadīgo pirmsskolas vecuma bērnu. Jau trešo gadu Sporta svētku pasākumi tika rīkoti „Draudzīgajās frakcijās”, kurās ir apvienojušās gan pirmsskolas izglītības iestādes, gan skolas, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Šis ir loti veiksmīgs risinājums, ņemot vērā, ka Rēzeknes novadā darbojas 18 pirmsskolas izglītības iestādes un 8 skolās darbojas pirmsskolas grupas. Tāpēc, vienkopus satiekoties 5 – 6 iestāžu pirmsskolas bērniem ir iespējams sekmīgāk realizēt izvirzītos mērķus: popularizēt sportu, kā veselību stiprinošu, relaksējošu un emocionālu nodarbi un veicināt veselīgu dzīvesveidu, stiprināt draudzīgas attiecības starp novada pirmsskolas izglītības iestādes bērniem.

20. novembrī Adamovas internātpamatskolas sporta hallē Verēmu pamatskolas Rūķu Kāpēča un Tāpēča aicināti, bija ieradušies bērni no Ilzeskalna PII, Bērzgales PII, Makašānu Lūcijas Rancānes Amatu vidusskolas, Nautrēnu PII „Vālodzīte”, Verēmu pamatskolas, lai kopīgi sportotu, ietu rotaļās, parādītu savu veiklumu.

23. novembrī Rēznas Tautas namā tikās pirmsskolas bērnu komandas no Kaunatas PII „Zvaniņš”, Griškānu PII, Čornajas PII „Brīnumzeme”, Mākoņkalna PII, Rēznas pamatskolas. Rēznas pamatskolas pirmsskolas skolotāju Jautro Klaunu komanda iesaistīja bērnus jautrās un sportiskās nodarbēs, radot dzīvespriecīgu atmosfēru visiem klātesošajiem.

24. novembrī Rikavas kultūras namu pieskandināja bērnu čalas no Audriņu PII, Dricānu PII, Strūžānu PII „Zvaniņš”, Gaigalavas PII, Rikavas PII. Lācēnu sporta svētki pulcināja vislielāko dalībnieku skaitu.

26. novembrī Feimaņu pamatskolā tikās sportiskas komandas no sešām izglītības iestādēm – Maltas PII, Maltas vidusskolas, Lūznavas PII „Pasaciņa”, Silmalas PII, Ozolaines PII „Jāņtārpiņš”, Feimaņu pamatskolas. „Ciemos pie Rudens Rūķa” bērni varēja pilnveidot prasmi darboties komandā.

4. decembrī Kruķu pamatskolas darbīgais kolektīvs pie sevis uzņēma sportot gribošus un varošus pirmsskolniekus no Nagļu PII, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas, Uļjanovas PII „Skudriņa”, Tiskādu vidusskolas, Kruķu pamatskolas. „Sporta svētkos Dižmežā” bērnus iepriecināja dažādi pasaku personāži, kuri demonstrēja bērniem veicamās stafetes un uzmundrināja to izpildes laikā.

Svētku noslēgumā ikreiz notika dalībnieku apbalvošana, fotografēšanās, visas sportiskās komandas pulcējās kopējā cienastā. Ikviens dalībnieks saņēma diplomu par aktīvu līdzdalību sporta svētkos, kā arī saldumus un kopēju dāvanu savai grupai.

Katrā pasākumā bija vērojams neizmērojams bērnu prieks un fizisko aktivitāšu daudzveidība. Prieks par izdomas bagātiem pedagogiem, kuri, liekot lietā radošu domu, spēj īstenot iecerēto un sagādāt gandarījumu sev un citiem. Šādi pasākumi sekmē bērnu saikni ar sportu, veicina sporta iemaņu un bērnu fizisko attīstību pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī palīdz organizēt bērnus aktīvai atpūtai. Organizējot svētkus, tiek popularizēta pirmsskolas skolotāju darba pieredze.

Paldies visiem atbildīgajiem par svētku organizēšanu, par ieguldīto darbu, par izdomu, veidojot bērniem interesantus un aizraujošus pasākumus!

 

Biruta Rīvāne,
Rēzeknes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības metodiķe

IMG_9721 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0035 DSC_0041 DSC_0045 DSC_0049 DSC_0051 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0067 DSC_0078 DSC_0083 DSC_0087 DSC_0091 DSC_0133 DSC_0164 IMG_9606 IMG_9610 IMG_9623

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0