Stājas spēkā grozījumi Lubāna mitrāja individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos

Publicēts 20.04.2015

No 2015. gada 10. aprīļa spēkā stājušies grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (10.02.2009., Nr.135). Tie nosaka izmaiņas mežsaimnieciskajā darbībā, tūrisma infrastruktūras ierīkošanā, masu pasākumu rīkošanā u.c. darbībām konkrētajā teritorijā.

Noteikumi kopumā paredz atvieglotākus nosacījumus, jo aizsardzības režīms uz stingrāku regulējumu, salīdzinot ar iepriekšējo noteikumu redakciju, nav noteikts. Tāpat grozījumos ir iestrādātas normas, lai mazinātu administratīvo slogu. Ir novērstas situācijas, kad vienas darbības veikšanai, piemēram, derīgo izrakteņu ieguvei, koku ciršanai, bija jāsaņem divu vai vairāku valsts pārvaldes iestāžu administratīvie akti.

Izmaiņas nosaka to, ka turpmāk dabas lieguma zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes atļaujas brīvā dabā publiskos pasākumos drīkst piedalīties ne vairāk par 60 cilvēkiem līdzšinējo 50 cilvēku vietā. Cilvēku skaita ierobežojums nav attiecināms uz pasākumiem un nometnēm, kas tiks organizētas šim nolūkam paredzētās un speciāli ierīkotās vietās. Noteikumi papildināti ar apakšpunktu, kas nosaka to, ka visā dabas lieguma „Lubāna mitrājs” teritorijā aizliegts bojāt vai iznīcināt zemsedzi, iegūstot sūnas un ķērpjus, kā arī lasot ogas un sēnes.

Ir palielināta neitrālā zona, tajā iekļaujot visas viensētas. Ņemot vērā to, ka neitrālā zona ir izveidota, lai nodrošinātu teritorijas ilgtspējīgu saimniecisko izmantošanu un attīstību, pēc Rēzeknes novada pašvaldības ieteikuma, noteikumi papildināti ar punktu par vienas vēja elektrostacijas uzstādīšanas personiskajām vajadzībām vienā nekustamajā īpašumā pieļaušanu.

Vairākas izmaiņas saistītas ar koku ciršanu, piemēram, dabas lieguma zonā atļauta koku ciršana sanitārajā cirtē, ja ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums (arī tad, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu). Lai novērstu apdraudējumu apmeklētājiem un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma zonā meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas.

Dabas lieguma zonā turpmāk arī aizliegts pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, izmantojot iekšdedzes dzinēju. Izņēmums ir pārvietošanās teritorijas apsaimniekošanai, uzraudzībai un aizsardzības režīma ievērošanas kontrolei, zivju dīķu apsaimniekošanai, cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem.

Jāpiebilst, ka grozījumu izstrādes laikā tika rīkotas sanāksmes ar pašvaldībām, A/S “Latvijas Valsts meži” un nevalstisko organizāciju (“Latvijas Dabas fonds”, “Latvijas Ornitoloģijas biedrība”), kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem.

Papildus informācija:

Spēkā esošie noteikumi ar 2015. gada 7.aprīļa grozījumiem atrodami šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=188931

Ar grozījumiem var iepazīties šeit:
http://likumi.lv/ta/id/273312-grozijumi-ministru-kabineta-2009-gada-10-februara-noteikumos-nr-135-dabas-lieguma-lubana-mitrajs-individualie-aizsardzibas

Informāciju sagatavoja:
Dabas aizsardzības pārvaldes Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļa

Papildus informācija:
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācijas
Dabas izglītības centra “Rāzna” vadītāja
Regīna Indriķe

Mob. tel.: 29139677

Foto: Dainis Tučs 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0