Strūžānos iedziedāja pavasari!

Publicēts 17.03.2017

Dziesma rada prieku, saviļņo, palīdz tikt pāri bēdai. Dziesma iedvesmo, vieno un ieskandina dvēseles stīgas sirdssiltam skanējumam. 11. martā Rēzeknes novada un Viļānu vokālie ansambļi Strūžānos pulcējās uz sadziedāšanos.

Dalību pasākumā pieteica 19 vokālie ansambļi, savukārt piedalījās 17. Ar skanīgu dziedājumu visus klātesošos divarpus stundu garumā priecēja:

 • Strūžānu KN krievu dziesmu ansamblis „RADUGA” (vad. Tamāra Smirnova),
 • Pušas TN vokālais ansamblis „VŌLYUDZEITIS” (vad. Rita Babre koncertmeistare Tatjana Nagle),
 • Silmalas KN vokālais ansamblis „NOSKAŅA” (vad. Irīna Ščerbakova),
 • Audriņu KN krievu dziesmu ansamblis „IVOLGA” ( vad. Tatjana Rasčosova,)
 • Viļānu KN senioru vokālais ansamblis „RUDENS ZIEDI” (vad. un koncertmeistare Anastasija Mortukāne, ),
 • Sakstagala pagasta sieviešu vokālais ansamblis (vad. Aija Cīrule -Leiduma),
 • Strūžānu KN sieviešu vokālais ansamblis „SIDRABRASA” (vad. Lāsma Inkina),
 • Nagļu TN vokālais ansamblis „TRIO RONDO” (vad. Anita Mičule, koncertm. Uldis Mičulis),
 • Griškānu KN sieviešu vokālais ansamblis „VŌRPEŅA” (vad. Jeļena Mačukāne),
 • Viļānu KN vokālais ansamblis „SUDARUŠKI” (vad.Lāsma Inkina),
 • Nagļu TN sieviešu vokālais ansamblis „ILŪZIJA” (vad.un koncertm. Anita Mičule),
 • Strūžānu KN meiteņu vokālais ansamblis „ZIEMEĻMEITAS” (vad.Lāsma Inkina),
 • Lendžu KN sieviešu vokālais ansamblis „OMAMMAS” (vad. un koncertm. Laura Reksne),
 • Nagļu TN sieviešu vokālais ansamblis „SEPTĪMA” ( vad. un koncertm. Anita Mičule.),
 • Griškānu KN čigānu dziesmu ansamblis „ČARGER” (vad. un koncertm. Ludmila Ulsone),
 • Lendžu KN sieviešu vokālais ansamblis „RŪŽEŅA” (vad. un koncertm. Laura Reksne),
 • Bērzgales KN sieviešu vokālais ansamblis (vad. Guntra Kuzmina un Sigita Kuzmina, koncertm. Guntra Kuzmina)

Pasākuma dalībniekus, ciemiņus un skatītājus koncerta sākumā uzrunāja Stružānu pagasta pārvaldes vadītājs Vilis Tutins, vēlot dziedātājiem skanīgas balsis un klausītājiem tīkamu klausīšanos.

Lai gan šoreiz vokālo ansambļu sniegums netika vērtēts stingri pēc nolikuma punktiem, tomēr pieredzes bagāti mūzikas eksperti pēc sadziedāšanās izteica viedokli un ieteikumus kolektīvu vadītājiem par katra vokālā ansambļa dziedājumu, plusiem un tām lietām, kur vēl būtu jāpiestrādā. Šoreiz vokālos ansambļus ar profesionālu ausi klausījās vokālā pedagoģe Guntra Kuzmina un Rēzeknes koru apriņķa virsdiriģente Anda Lipska.

Ansambļi izpildīja divas brīvi izvēlētas dziesmas no sava repertuāra. Jāatzīst, ka repertuārs bija ļoti daudzveidīgs un katram kolektīvam bija sava dziesma – „odziņa”, kas izcēla tieši tā vai cita ansambļa sniegumu.

Sadziedāšanās noslēgumā sirsnīgu paldies ansambļiem teica Rēzeknes novada kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne. Ansambļu vadītāji saņēma ziedus un kalendārus no kultūras nodaļas, Pateicības rakstus, ziedus un piemiņas zīmes nošu atslēgas formā no Stružānu pagasta pārvaldes un kultūras nama. Pēc tam bija fotografēšanās, kam sekoja atpūtas daļa, kurā pasākuma dalībnieki varēja pakavēties pie kafijas tases un skatīt Strūžānu KN amatierkolektīvu sagatavotos priekšnesumus. Par raitu dejas soli rūpējās muzikants Juris Ķirsons no grupas „Otto”.

Mēs sakām sirsnīgu paldies visiem ansambļiem, vadītājiem, koncertmeistariem, kā arī personīgi Inārai Pleikšnei, Guntrai Kuzminai, Andai Lipskai, Vilim Tutinam par radīto iespēju sapulcēties Strūžānos un iedziedāt pavasari. Paldies par materiālo atbalstu Rēzeknes novada kultūras nodaļai un Stružānu pagasta pārvaldei. Vislielākais paldies KN darbinieku un brīvprātīgo palīgu komandai, bez kuras līdzdalības pasākuma norise nebūtu iespējama.

Lai dziesmas radītais saviļņojums mums visiem ir kā svētīga ceļamaize turpmākajam radošajam darbam!

Leokādija Razgale,
Strūžānu KN vadītāja

Sarmītes Stepiņas foto

IMG_8365 IMG_8367 IMG_8368 IMG_8371 IMG_8375 IMG_8381 IMG_8383 IMG_8391 IMG_8392 IMG_8395 IMG_8396 IMG_8403 IMG_8407 IMG_8410 IMG_8417 IMG_8418IMG_8377

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0