Tehniskās dokumentācijas sagatavošana Upes ielas rekonstrukcijai Rikavas ciemā

Publicēts 22.02.2010

Līguma priekšmets: Tehniskās dokumentācijas sagatavošana Upes ielas rekonstrukcijai Rikavas ciemā
Pasūtītājs: RNP Rikavas pagasta pārvalde Reģ. Nr.9000004850 Jaunības iela 15, Rikava Rēzeknes novads
Darba uzdevums: Sastādīt tāmi un tehnisko projektu Upes ielas rekonstrukcijai Rikavas ciemā saskaņā ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai prasībām un projekta iesniegumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. RikavasPP 2010/1 ELFLA
Prasības pretendentiem:
1) Iesniegt Reģistrācijas apliecību
2) Sertifikātu par tiesībām veikt darbu
3) Atsauksmes no pašvaldībām (vismaz no 3 par kvalitatīvi sagatavotiem dokumentiem)
Pieteikuma iesniegšanas termiņš: priekšlikumus iesniegt Rikavas pagasta pārvaldē Jaunības iela 15, Rikava Rēzeknes novads līdz 04.03.2010 plkst.16.00
Vērtēšanas kritēriji:

1) Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību

2) Izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu

RNP Rikavas pagasta pārvaldei ELFLA projekta ietvaros plānots: Rekonstruēt Upes ielas asfalta segumu-0.270km, grants segumu-0.430km. Esošo asfaltbetona segu frēzēt, remontēt iesēduma vietas ar dolomīta šķembām, izbūvēt smilts drenējošo slāni un dolomīta šķembu pamatni un asfaltbetona segu vismaz 5 cm biezumā, salabot pieslēgumu Nākotnes ielai, atjaunot sānu grāvjus un veikt citas darbības, kas varētu tikt paredzētas tehniskajā projektā kā nepieciešamas pozitīva rezultāta sasniegšanai, kā arī atjaunot grants segumu neasfaltētajā daļā.

Kontaktpersonas: Rikavas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Tārauds,
Lilita Tāraude, Biruta Ieviņa, Tālr.64607080, 64607083

 

Līguma izpildītājs -

Līguma cena Ls (bez PVN) -

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0