Tiskādu vidusskola

Publicēts 03.03.2017

Skolas pedagoģiskais sastāvs
Tiskādu vidusskolas direktore ir Olga Miseviča.
Skolā strādā 30 pedagogi. Tiskādu vidusskolā 25 pedagogi, struktūrvienībā Kruķu sākumskolā 5 pedagogi. Visiem ir atbilstošā augstākā pedagoģiskā izglītība. Skolā ir 1 speciālais pedagogs, 1 skolotājs logopēds, no 01.02.2017. karjeras izglītības konsultants, no 11.09.2017. pedagoga palīgs.

Tiskādu vidusskola īsteno šādas izglītības programmas:

Programmas nosaukums

Kods

Licence

Datums

Nr.

Akreditācijas termiņš

Pamatizglītības mazākumtautību programma

21011121

31.08.2018.

V_726

17.12.2024..

Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma

11011121

23.07.2018.

V_533

17.12.2024.

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

21015621

19.06.2015.

V-8004

17.12.2024.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma

31011021

14.11.2012.

V-5834

17.12.2024.

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma

01011121

14.11.2012.

V-5831

Interešu izglītības programmas:

Tiskādu vidusskolā: vokālais ansamblis un solisti (1.-4. kl.),vokālais ansamblis un solisti (5.-9. kl.), instrumentālais ansamblis (2.-11. kl.), vokāli instrumentālais ansamblis (10.-12. kl.), leļļu teātris un teātris (4. kl.), „Brīnumkrāsas” (1.-4. kl.), sporta spēles (1.-4. kl.), izdzīvošanas ABC (4.-12. kl.), koriģējošā vingrošana ar mākslas vingrošanas elementiem (1.-6. kl.), leļļu teātris (2.,6. kl.), vizuālā māksla (5.-9. kl.), EKO mode (5.-9..kl.), deju grupa (1.-9.kl), radošās darbnīcas “Fantāziju pasule” (1.-4.klase), Latviešu tautas dzīvesziņa (4.-5.kl).

Struktūrvienībā Kruķu sākumskolā: teātra pulciņš „Jautrā skatuve” (1.-6. kl.), mūsdienu dejas (1.-6. kl.), tehniskā modelēšana (1.-4. kl.), mūzikas instrumentu spēlētājs (1.-6. kl.), vokālais ansamblis (1.-6. kl.), koriģējošā vingrošana ar mākslas vingrošanas elementiem (1.-6. kl.), sporta spēles (1.-6. kl.).

2019./2020.mācību gadā skolā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001. ietvaros skolā tiks īstenoti šādi pasākumi sākumskolas un pamatskolas skolēniem:
Individuālās speciālā pedagoga konsultācijas, nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā, praktiskās nodarbības dabaszinībās „KasKurKadis meklē atbildes”, nodarbības individualizētam mācību atbalstam ķīmijā, praktiskās nodarbības “Cipariņš eksperimentē”, mācību vizīte uz Jaundomes muižu, praktisko zināšanu ieguves pasākumi IIC “Dzelzceļš un Tvaiks”, interešu izglītības programma „LEGO pasaule”. Sākumskolā strādās pedagoga palīgs, pedagoga palīgs STEM priekšmetos sākumskolā (matemātika un dabaszinības), dabaszinātņu nometne “Garā pupa”.

Skolas īpašie piedāvājumi:

  • individuālās nodarbības skolēniem,
  • pagarinātās dienas grupa,
  • bibliotēka,
  • “Esi līderis” – profesionālā uzņēmējdarbības programma vidusskolēniem,
  • „B” kategorijas autovadītāju apmācība,
  • traktora vadītāju apmācība,
  • peldbaseins 2., 5. un 6. klases skolēniem,
  • galda tenisa pulciņš,
  • piedalīšanās programmās „Skolas piens” un „Skolas auglis”.

Skolā darbojas:

Pirmsskolas un sākumskolas metodiskā komisija; Pamatskolas un vidusskolas metodiskā komisija; Skolēnu pašpārvalde; Skolas padome.

Skolas tradīcijas:

Zinību diena, Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Tēvu diena, rudens un pavasara pārgājieni, 10. klases skolēnu iesvētīšana vidusskolēnos, iesvētīšana pirmklasniekos, Skolotāju diena, Lāčplēša diena, Latvijas Republikas proklamēšanas svētki, Ziemassvētku eglīte, Ziemassvētku mielasts labākajiem skolēniem, 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena, absolventu vakars, Svētā Valentīna diena, Ģimenes svētki, skatuves runas konkurss, mācību priekšmetu nedēļas, Meteņi, Lieldienas, Lielā Talka, Dzejas stunda, Baltā galdauta svētki, spēle „Atmini melodiju”, Mātes diena, Pēdējais zvans, sporta diena, skolas noslēguma pasākums „Mēs kļuvām par gadu vecāki”, 9. un 12. kl. skolēnu izlaidumi.

skola2

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0