Vai drīz svešvalodu mācīsimies arī matemātikas stundā?

Publicēts 16.10.2014

„Iedzīvotāju mobilitāte un multikulturāla sabiedrība ir mūsdienu realitāte visās Eiropas Savienības valstīs, tostarp arī Latvijā. Valodu zināšanas ir tās, kas cilvēkiem sniedz daudz lielākas iespējas dzīvē, tāpēc šobrīd mācīties valodas ir norma, un tiek meklēti aizvien jauni risinājumi, kā šo procesu skolēniem padarīt vieglāku,” stāsta Maltas vidusskolas direktora vietniece mācību jomā un kulturoloģijas skolotāja Sandra Štekele.

Lai apgūtu jaunu valodu mācīšanās sistēmu, kas paredz integrēt svešvalodas dažādos mācību priekšmetos, piemēram, ekonomikā, matemātikā, vēsturē un ģeogrāfijā, Sandra Štekele kopā ar vēl divām Maltas vidusskolas skolotājām – Innu Mironovu un Skaidrīti Babri – piedalās Eiropas Savienības Nordplus Horizontal programmas projektā „Jaunas pieejas valodu apguvē izveide Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs” (angliskais projekta nosaukums saīsinājumā: DELA-NOBA).

Šogad projekta ietvaros Maltas vidusskolas skolotāji piedalījās aptaujā, kuras rezultāti liecina, ka pedagogi pozitīvi vērtē jaunas pieejas ieviešanu valodu apguvē, tomēr reti kurš no viņiem šobrīd būtu gatavs to pielietot savā darbā.

Septembra beigās Maltas vidusskolas skolotājas S. Štekele, I.Mironova un S.Babre apmeklēja starptautisko projekta konferenci Viļņā, kurā piedalījās 21 izglītības darbinieks no septiņām projektā iesaistītajām valstīm (Dānijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Islandes, Somijas un Zviedrijas). Arī ārvalstu kolēģu veiktie pētījumi liecina, ka projekta dalībvalstīs pedagogi piesardzīgi raugās uz jauno valodu apguves metodiku.

„Tas visticamāk saistīts ar nedrošību un pieredzes trūkumu. Lai gan daudzi skolotāji zina vairākas valodas, viņiem līdz šim nav bijis pamudinājuma tās pielietot savā mācību priekšmetā. Jaunā pieeja valodu apguvē ir vērsta uz to, lai skolotāji attīstītu šīs prasmes, tādējādi dodot iespēju skolēniem ātri un viegli apgūt jaunas valodas,” stāsta S.Štekele.

Lai to panāktu, projekta ietvaros plānots izstrādāt jaunus metodiskos mācību materiālus par svešvalodu integrēšanu dažādos mācību priekšmetos, pielietojot plurilingvisma koncepciju. Tā paredz valodu izmantot kā līdzekli, kas vienlaicīgi ļauj apgūt gan mācību priekšmetu, gan valodu. Jau šajā mācību gadā izstrādātos materiālus plānots izmēģināt praksē jeb veikt to aprobēšanu Maltas vidusskolā.

„Projekta materiāli pēc to aprobācijas un ievietošanas projekta mājas lapā varētu ieinteresēt ne tikai Rēzeknes novada, bet arī citu Latvijas skolu pedagogus,” ir pārliecināta S.Štekele. „Īpaši nozīmīga ir arī jaunu kontaktu veidošana ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pedagogiem – projekta dalībniekiem, jo tas veicina sekmīgu pieredzes apmaiņu,” citus projekta DELA-NOBA ieguvumus norāda angļu valodas skolotāja I.Mironova. Savukārt latviešu valodas skolotāja S.Babre uzsver, ka dalība starptautiskos projektos motivē apgūt angļu valodu un pašiem izmēģināt plurilingvisma pieeju praksē.

Laura Ieviņa
Rēzeknes novada pašvaldības
Ārējo sakaru organizatore

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0