VAKANCE: Maltas speciālās internātpamatskolas direktors

Publicēts 17.09.2015

Rēzeknes novada pašvaldība aicina darbā Maltas speciālās internātpamatskolas direktoru. Konkursā var piedalīties pretendenti ar augstāko pedagoģisko izglītību, kuri līdz 12. oktobra pulksten 12.00 būs iesnieguši pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem: motivācijas vēstuli, pieteikuma anketu (lejupielādēt ŠEIT), izglītību, tālākizglītību un valsts valodas prasmes (ja nepieciešams) apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināls jāņem līdzi uz interviju), Maltas speciālās internātpamatskolas attīstības koncepcija (līdz trim A4 lapām datorrakstā), kā arī izziņu no Sodu reģistra par nesodāmību.

Pieteikumus var iesniegt darbdienās no pulksten 8.00 līdz 16.30 personīgi slēgtā aploksnē Rēzeknes novada pašvaldības 17. kabinetā (sekretārei), atsūtīt pa pastu – Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601 (uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Maltas speciālās internātpamatskolas direktora amatu”) vai atsūtīt elektroniski uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv. Pēc 12. oktobra pulksten 12.00 iesniegtie dokumenti dalībai konkursā netiks pieņemti.

Konkurss notiks divās kārtās – pirmajā kārtā konkursa vērtēšanas komisija izvērtēs pretendentu atbilstību pēc iesniegtajiem dokumentiem, savukārt otrajā kārtā – darba intervijā – tiks vērtētas pretemdentu zināšanas un prasmes skolvadībā, saskarsmes spējas, erudīcija un svešvalodu zināšanas.

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība,
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī,
 • pieredze pedagoģiskajā vai izglītības vadības jomā, vai līdzīga rakstura koordinējošā, konsultatīvajā vai izglītojošā darbā,
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes, psiholoģiskā noturība stresa situācijās,
 • zināšanas vadības darba organizēšanas metodoloģijā,
 • zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos,
 • svešvalodu zināšanas,
 • pieredze projektu darbā,
 • IT lietošanas prasmes,
 • vēlamas autovadītāja tiesības.

Amata pamatpienākumi:

 • Nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju, mērķu un uzdevumu izpildi.
 • Nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Rēzeknes novada domes lēmumu un rīkojumu, Rēzeknes novada pašvaldības un Izglītības pārvaldes rīkojumu un metodisko ieteikumu ievērošanu.
 • Nodrošināt iestādes materiālo bāzi, inventāra un citu materiālo un finanšu vērtību uzskaiti, saglabāšanu un drošību; nodrošināt iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu.
 • Sagatavot un iesniegt pagasta pārvaldē iestādes budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam.
 • Dokumentēt un analizēt iestādes izglītojošo un saimniecisko darbību, izstrādāt perspektīvās attīstības programmas.
 • Veikt savlaicīgu un kvalitatīvu statistikas u.c. pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un pēc Rēzeknes novada domes vai pašvaldības administrācijas pieprasījuma, savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavot citus ar profesionālo darbību saistītus dokumentus.
 • Vadīt iestādes un tās darbinieku darbību, saskaņā ar LR profesionālās izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem.
 • Veicināt iestādes pedagogu profesionālo izaugsmi un tālākizglītību, nodrošināt pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē un apstākļus izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai.
 • Organizēt audzēkņu uzņemšanu iestādē atbilstoši normatīvo aktu un iestādes nolikuma nosacījumiem par audzēkņu reģistrēšanu un uzņemšanu.
 • Pārējie pienākumi pildāmi saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem, kā arī darba līguma nosacījumiem.

 Konkursa nolikums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0