Paziņojums par cirsmu izsoli Gaigalavas pagastā

Publicēts: 05.02.2018

Atjaunots: 15.10.2020

Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā “Soļupes starpgabals” (Nr.78540090193), Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā:

Cirsma Nr. Block Platība, ha Plot Krāja, m3 Type of felling

1

1

1,9

1

388

Bare felling

2

1

0,1

2

34

Bare felling

3

1

0,8

6

238

Bare felling

1

1

0,5

12

64

Sanitārā cirte

2

1

0,1

11

10

Sanitārā cirte

Total

-

3,4

-

734

-

With the auctioning rules, you can meet and receive Gaigalavas parish management in the office, Rēzekne Street 2, Gaigalava, Gaigalavas civil parish, Rezekne municipality, working days from plkst.. 8.00 to 12.00 12.30 and from 13.00 to 16.30, or electronically in the home page of the municipality of Rezekne, www.reseknesnovads.lv.

Objekta apskate saskaņojama pa tel.28307848.

Pieteikumu reģistrācija pie Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvedes Rēzeknes ielā 2, Gaigalavas pagastā līdz 2018. gada 5. marta plkst. 9.30.

Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes sēžu zālē, Rēzeknes ielā 2, Gaigalavas pagastā 2018. gada 5. martā plkst. 10.00.

Cirsmu izsoles nosacītā sākuma cena ir 8130,00 euro, nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas – 813,00 euro, izsoles solis – 100,00 euro.

Nodrošinājuma summa jāieskaita Gaigalavas pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000025304, AS „SEB banka” kontā Nr.LV21UNLA0050019825042, kods:UNLALV2X. Maksājuma mērķī jānorāda: „Nodrošinājuma summa nekustamā īpašuma „Soļupes starpgabals” cirsmu izsolei ”.

Nosolītā summa jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas.

Informācija pa tālruņiem 64644537, 26334750, 28307848, vai e-pastu: info@gaigalava.lv

Auctioning rules
Annex
Paziņojums par cirsmas izsoles rezultātiem

 

Click to Listen highlighted Text!