Izsole

Publicēts: 25.10.2017

Atjaunots: 15.10.2020

Rēzeknes novada Silmalas pagasta pārvalde izsludina mutisku izsoli  nekustamā īpašuma “Vecružinas pagasta ēka” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu komercdarbībai

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Vecružinas pagasta ēka “, Ezera ielā 17, c.Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 004 0281 001, lietošanas mērķis – komercdarbībai.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 0,25 (nulle euro, 25 centi) par 1 m2 mēnesī (bez PVN).

3. Izsoles objekts - telpas ar kopējo platību 70,5 m2.

4. Nomas termiņš (gadi) – 12 gadi.

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2017.gada 9. novembrim, plkst.10.00, Rēzeknes novada Silmalas pagasta pārvaldes 4. kabinetā, adrese: Saules iela 4, c.Gorņica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4630.

6. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.

7. Izsoles vieta un datums – Saules iela 4, c.Gorņica, Silmalas pagasta pagasta pārvalde, kab .Nr. 1., Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, 2017. gada 9. novembrī, plkst.15.00.

8. Izsoles solis EUR 0,01/m2( nulle euro, 1 cents par 1 m2)

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64644830.

10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada Silmalas pagasta pārvaldē, adrese: Saules iela 4, c.Gorņica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, kab.Nr. 4, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un Silmalas pagasta pārvaldes mājas lapā www.silmala.lv

11. Kontaktpersona - Silmalas pagasta pārvaldes sekretāre Regīna Baranova, tālr.64644830, e-pasts: regina.baranova@rezeknesnovads.lv.

Ruzinas veikala telpu izsoles noteikumi.

Click to listen highlighted text!