Nekustamā īpašuma “Krācītes” elektroniskā izsole Viļānu pagastā ar kadastra Nr. 7898 004 0424

17.03.2023

Izsole

“Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienības pārvalde pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Krācītes”, kadastra Nr. 7898 004 0424, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7898 004 0065, platība 0,95 ha , kas atrodas Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā. Pašvaldības nekustamā īpašuma nosacītā cena 3 300,00 (trīs tūkstoši trīs simti euro, 00 centi).

Izsoles solis – EUR 300,00 (trīs simti euro, 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – EUR 330,00 (trīs simti trīsdesmit euro, 00 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un https://izsoles.ta.gov.lv .

Pretendentu pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  no 2023.gada 27. marta plkst. 13:00 līdz 2023.gada  16. aprīlim plkst.23:59 .”

Norēķinu rekvizīti:

Rēzeknes novada pašvaldība,

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Reģ. Nr.90009112679,

Konta Nr.LV79TREL980257006400B,

Valsts Kase, TRELLV22.

Click to listen highlighted text!