Nekustamā īpašuma mutiskā izsole Lendžu pagastā, starp zemesgrāmatā reģistrēto īpašumu īpašniekiem, kuru zeme ROBEŽOJAS ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0033

17.03.2023

Izsole

Rēzeknes novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Saliņas”, kadastra Nr. 7866 002 0281,  Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625, izsoli rīkojot starp zemesgrāmatā reģistrēto īpašumu īpašniekiem, kuru zeme ROBEŽOJAS ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0033.

Nekustamais īpašums “Saliņas” sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0033, platība 2,97 ha.

Izsoles sākumcena – EUR 11 200
Nodrošinājums – EUR 1 120
Izsoles solis – EUR 1100
Maksa par dalību e-izsolē – EUR 15

Izsoles dalībniekus reģistrē Viraudas ielā 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., lietvedes kabinetā no 15.04.2023. līdz 24.04.2023. plkst.12.00 vai dokumentus var iesniegt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz e-pastu info@lendzi.lv. Iesniedzamo dokumentu saraksts norādīts izsoles noteikumos.

Izsole notiek Viraudas ielā 3, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, 2023. gada 26. aprīlī plkst. 10.00.

Reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu apvienības pārvalde”, reģ Nr.40900027430, kontā, AS „Swedbank”, konts Nr.LV53HABA0551046048067, kods HABALV22 līdz 2023. gada 11. aprīlim.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un  Viraudas ielā 3, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads. Papildus informācija par īpašumu, zvanot pa tālr.20223428. 

Click to listen highlighted text!