Noslēgts līgums par telpu nomu Ozolaines pagastā

06.04.2022

Telpu noma
Pamatojoties uz 17.02.2022. Rēzeknes novada domes lēmumu Nr.161 (prot. Nr.5, 10.§) "Par daļas no nekustamā īpašuma “Laucenes”, Ozolaines pagastā, iznomāšanu ārstniecības personai Aļonai Antončikai", 01.04.2022. ir noslēgts līgums par telpu nomu par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Laucenes”, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, ar kadastra Nr.7876 006 0242 daļas, kas sastāv no nedzīvojamām telpām 49,10 m2 kopplatībā (telpa Nr.18, ar kopējo platību 5,9 m2, un telpa Nr.19, ar kopējo platību 43,2 m2), ēkā ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0242 001, nomu ar termiņu uz 6 (sešiem) gadiem – līdz 2028. gada 17 .februārim.
Nomas objekta lietošanas mērķis – veselības aprūpes funkciju nodrošināšana.
 
Click to listen highlighted text!