Par nekustamā īpašuma “Aptieka”, adrese: “Zālītes”, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli aptiekas pakalpojumu sniegšanai

25.04.2022

Telpu noma
 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Aptieka”, adrese: “Zālītes”, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, ēkas ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0358 001 daļa 40,08 m2 kopplatībā, lietošanas mērķis – aptiekas pakalpojumu sniegšana.
 2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 58,97 EUR  mēnesī (bez PVN)  
 3. Izsoles objekts - telpas ar kopējo platību 40,08 m2.
 4. Nomas termiņš (gadi) – 5 gadi.
 5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2022.gada 29. aprīlim, plkst.10.00, Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta pārvaldes ēkā, lietvedībā, adrese: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4652.
 6. Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli, pirmā izsole.
 7. Izsoles vieta un datums – “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4652, 2022. gada 29. aprīlis, plkst.10.00.
 8. Izsoles solis EUR 0,10/m2 ( nulle euro, 10 centi).                                                                                                                                               
 9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – adrese: “Zālītes”, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64628805.
 10. Ar izsoles noteikumiem (izsoles norises kārtība un nomas līguma projekts) var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu apvienības pārvalde” struktūrvienībā “Nautrēnu pagasta pārvalde”, adrese: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.
 11. Kontaktpersona - Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Plavinska, tālr.64628805 vai mob. tālr.29468107, e-pasts: livija.plavinska@nautreni.lv.

 

Click to listen highlighted text!