Par nekustamā īpašuma “Zālītes”Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā telpu nomu aptiekas pakalpojumu sniegšanai

19.06.2021

Izsole
 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Zālītes”, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, ēkas ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0358 001 daļa 60,60 m2 kopplatībā, lietošanas mērķis – aptiekas pakalpojumu sniegšana. 
 2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 1,562 m2 mēnesī (bez PVN)  
 1. Izsoles objekts - telpas ar kopējo platību 60,60 m2.
 2. Nomas termiņš (gadi) – 5 gadi.
 1. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2021. gada 29. jūnijam, plkst.10.00, Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta pārvaldes ēkā, lietvedībā, adrese: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4652.
 2. Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli, pirmā izsole.
 3. Izsoles vieta un datums – “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4652, 2021. gada 29.jūnijs, plkst.10.00.
 4. Izsoles solis EUR 0,10/m2 ( nulle euro, 10 centi).                                                                                                                                               
 5. Nomas objekta apskates vieta un laiks – “Zālītes”, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64628805.
 6. Ar izsoles noteikumiem (izsoles norises kārtība un nomas līguma projekts) var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībā “Nautrēnu pagasta pārvalde”, adrese: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, lietvdībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.
 1. Kontaktpersona - Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Plavinska, tālr.64628805 vai mob. tālr.29468107, e-pasts: livija.plavinska@nautreni.lv.

 

Click to listen highlighted text!