Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rugāju Baranovsku māja”, Čornajas pagastā pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Čornajas pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90009112679, piederošā nekustamā īpašuma elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. 

Nekustamais īpašums „Rugāju Baranovsku māja”, atrodas “Rugāji”, Treuhi, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, ar kadastra Nr.7846 004 0442. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0341 platībā 3900 m2 un būves ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0341 001 platībā 95,8 m2.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, no2021.gada 16.aprīļa plkst. 13:00 līdz 2021.gada 6.maijam plkst.23:59, ir jāreģistrējas izsoļu dalībnieku reģistrā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas LR oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv, un nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 350.00 (trīs simti piecdesmit  euro, 00 centi), ieskaitāma Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” reģ. Nr.40900027411  AS “Swedbank” norēķinu kontā: LV63HABA0551046070682, kods HABALV22. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 16. aprīļa plkst. 13:00 un  turpinās līdz 2021. gada 17. maija, plkst.13:00. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 3 500.00 ( trīs tūkstoši pieci simti euro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis – EUR 100.00 (viens simts euro, 00 centi).

 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un  https://izsoles.ta.gov.lv pēc sludinājuma publicēšanas elektronisko izsoļu vietnē.

 

Click to listen highlighted text!