Paziņojums par 2023. gada 20. februārī notikušās pašvaldībai piekritīgās zemes vienības nomas tiesību izsoles rezultātiem

Publicēts: 15.03.2023

Atjaunots: 16.03.2023

Izsole

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2022. gada 2. februāra lēmumu Nr. 167 ” Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 004 0288 nomas tiesību mutisko izsoli Ozolmuižas pagastā” (protokols Nr.3, 56.§), Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu apvienības pārvalde” struktūrvienība “Ozolmuižas pagasta pārvalde”  20.02.2023. organizēja pašvaldībai piekritīgās zemes vienības nomas tiesību izsoli. Izsoles rezultātā noslēgts sekojošs  nomas līgums:

13.03.2023. nomas līgums ar fizisku personu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7878 004 0288 ar kopējo platību 4,48 ha (nosolītā nomas maksa 340,00 EUR gadā), kas atrodas Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā; lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Līguma darbības laiks 12 gadi – līdz 12.03.2035.

Click to listen highlighted text!