Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli Maltas pagastā

16.08.2021

Izsole

Rēzeknes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, ar augšupejošu soli pārdod tai piederošo nekustamo īpašumu “1.maija iela 49”, kadastra Nr. 7870 003 1233, ar adresi “1. Maija iela 49, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630”, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0627, kuras kopējā platība ir 0,076 ha (760 kv.m).
Izsoles sākumcena – EUR 2000
Nodrošinājums – EUR 200
Izsoles solis – EUR 100.
Izsoles sākums – 16.08.2021. plkst. 13.00
Reģistrācija izsolei – 05.09.2021.
Izsoles noslēgums – 15.09.2021. plkst. 13.00. 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums iestādes "Maltas pagastu apvienība", reģ. Nr.40900027426, A/S SWEDBANK norēķinu kontā Nr. LV45HABA0551046064216, kods HABALV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.
Pirkuma apmaksa izsoles uzvarētājam ir jāsamaksā līdz 28.09.2021., veicot pārskaitījumu uz iestādes "Maltas pagastu apvienība", reģ. Nr.40900027426, norēķinu kontu A/S SWEDBANK Nr. LV45HABA0551046064216.
Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv un https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/izsoles-sludinajumi/ .
Saskaņot objekta apskates laiku var ar struktūrvienības "Maltas pagasta pārvalde" pārstāvi pa tālr. 64631031; 26156607 vai 64621401.

Click to listen highlighted text!