Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Kalna iela 4 – 19, c. Dubuļi, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, atsavināšanas procedūru mutiskā izsolē

  1. Izsoles objekts dzīvoklis Kalna 4-19, c. Dubuļi , Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7862 900 0126, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar  kopplatību 66.8 m2, kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 6380/87698 domājamo daļu no būves ar  kadastra apzīmējumu 7862 012 0145 001, un kopīpašuma 6380/87698 domājamo daļu no zemes ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0145..
  2. Nosacītās cenas apmērs, kas ir arī izsoles sākumcena - 1 370    
  3. Pretendentu reģistrācija notiek no gada 17. maija plkst. 13:00 līdz 2021.gada 6. jūnijam plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā izsoļu dalībnieku reģistrā pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv
  4. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv gada 17.maijā plkst.13:00 un noslēdzas 2021. gada 16. jūnijā plkst13:00.
  5. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (atkārtota)
  6. Izsoles solis – EUR 15,00 (piecpadsmit euro, 00 centi).
  7. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 137,00 (viens simts trīsdesmit septiņi euro, 00 centi), Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” Reģ.Nr.40900027411, AS “SWEDBANK”, norēķinu kontā: LV56HABA0551046661635, kods HABALV22. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.
  8.   Maksa par dalību e-izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.                                                                                                                 
  9. Izsoles objekta apskates laiks – Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās iepriekš vienojoties pa tālruni: 26415936
  10. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un https://izsoles.ta.gov.lv .

 

Click to listen highlighted text!