Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā telpu nomu skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai

28.05.2021

Izsole
 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7862 005 0303 003, lietošanas mērķis – skaistumkopšanas  pakalpojumu sniegšana.
 2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 1,17 (viens euro 17 centi) m2   mēnesī (bez PVN)  
 3. Izsoles objekts - telpas  ar kopējo platību 16.40 m2.
 4. Nomas termiņš (gadi) – 5 gadi.
 1. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2021.gada 10.jūnijam,plkst.11.00, Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldes ēkā, grāmatvedībā, adrese: Rāznas ielā 38, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4622.
 2. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.
 3. Izsoles vieta un datums – Rāznas iela 38, Kaunatas pagasta pārvalde, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, 2021. gada 10.jūnijs, plkst.11.00.
 4. Izsoles solis EUR 0,10/m2(nulle euro 10 centi par 1 m2)                                                                                                                                                
 5. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64667002.
 6. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldē, adrese: Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, grāmatvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.
 7. Kontaktpersona - Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs, tālr.64667001 vai mob. tālr.29224840, e-pasts; sergejs.basmakovs@kaunata.lv.
Click to listen highlighted text!